Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

DANH MỤC TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
Ngày cập nhật 05/01/2023

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ký kết và phát động phong trào thi đua năm 2023

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

1. Quyết định về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (Kèm theo Chương trình công tác năm 2023).

2. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2023.

3. Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2023.

4. Chỉ thị về thực hiện đầu tư công năm 2023 của UBND tỉnh.

5. Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023.

6. Kế hoạch triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện A Lưới năm 2023.

7. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023.

8. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

9. Kế hoạch triển khai thực hiện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu năm 2023.

10. Kế hoạch triển khai thực hiện về bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới năm 2023.

11. Kế hoạch triển khai thực hiện về phát triển du lịch huyện A Lưới năm 2023.

12. Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện A Lưới năm 2023.

13. Kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện năm 2023.

14. Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới năm 2023.

15. Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chính quyền số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. 

16. Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2023.

17. Chỉ thị về chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, tuyến đường văn minh Xanh – Sạch – Đẹp.

18. Chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2023.

19. Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và ký kết thi đua các khối.

Tập tin đính kèm:
T.T
Xem tin theo ngày