Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

A LƯỚI 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI”
Ngày cập nhật 16/05/2024

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Chỉ thị 40-CT/TW thể hiện định hướng lớn, lâu dài và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh, huyện A Lưới công văn số 433-CV/HU ngày 28/01/2015 của huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; văn bản 454/UBND-VX ngày 18/9/2015 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND huyện A Lưới cũng đã ban hành Kế hoạch 159 /KH-UBND ngày 27/10/2021 “KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 10/8/2021của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

Một trong những kết quả nổi bật của 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đó là việc tập trung nguồn lực tại chỗ của địa phương, nguồn vốn của ngân sách  địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến 30/4/2024, nguồn vốn ngân sách địa phương huyện ủy thác sang NHCSXH đạt 4.900 triệu đồng.

Hiện nay, toàn huyện đang quản lý và triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách xã hội; doanh số cho vay 10 năm giai đoạn 2015 đến 30/4/2024 đạt hơn 1.102 tỷ đồng với 30.383 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 30/4/2024 đạt 562.924 triệu đồng với 10.373 khách hàng đang còn dư nợ, tăng 400.035 triệu đồng so với cuối năm 2014.

Kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá để tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ truong, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, tín dụng chính sách đã phát huy vai trò, hiệu quả, trở thành một trong những chính sách quan trọng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội với chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Minh Trí - PGD NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.571.129
Truy câp hiện tại 695