Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân 06 tháng cuối năm 2023
Ngày cập nhật 28/08/2023

Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, HĐND - UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

 

Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, HĐND - UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn:

Lịch tiếp cụ thể như sau:

HĐND:

STT

Thời gian

Địa điểm

Người tiếp

1

Ngày 20/7/2023

Xã A Roàng

Nguyễn Tân

Thái Đặng Nhật Quang

2

Ngày 24/8/2023

Thị trấn A Lưới

Hồ Đàm Giang

Nguyễn Thị Xuân

3

Ngày 21/9/2023

Xã Hương Nguyên

Nguyễn Tân

Nguyễn Thị Thu Sen

4

Ngày 26/10/2023

Xã Hồng Thượng

Hồ Đàm Giang

Hồ Văn Đắp

5

Ngày 22/11/2023

Xã Sơn Thủy

Nguyễn Tân

Văn Lập

6

Ngày 05/12/2023

Xã Trung Sơn

Hồ Đàm Giang

Hồ Quyết Thắng

UBND:

STT

Thời gian

Địa điểm

Người tiếp

1

Ngày 20/7/2023

Xã A Roàng

Hồ Văn Ngưm 

2

Ngày 24/8/2023

Thị trấn A Lưới

Nguyễn Văn Hải

3

Ngày 21/9/2023

Xã Hương Nguyên

Nguyễn Mạnh Hùng 

4

Ngày 26/10/2023

Hồng Thượng

Nguyễn Văn Hải

5

Ngày 22/11/2023

Sơn Thủy

Hồ Văn Ngưm

6

Ngày 05/12/2023

Xã Trung Sơn

Nguyễn Mạnh hùng

2. Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện:

HĐND:

Hàng tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân công, bố trí các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, các Đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 2 ngày, cụ thể như sau:

STT

Thời gian

Đại biểu tiếp công dân

Ghi chú

1

12/7/2023

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

2

25/7/2023

Hồ Văn Đắp

UVTT-Trưởng Ban Pháp chế

3

04/8/2023

Nguyễn Thị Xuân

Phó Trưởng Ban KT-XH

4

17/8/2023

Hồ Thị Lan Hương

UVTT-Trưởng Ban Dân tộc 

5

08/9/2023

Hồ Thị Môn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

6

22/9/2023

Hồ Đàm Giang

Chủ tịch HĐND huyện

7

05/10/2023

Hồ Quyết Thắng

UVTT-Trưởng Ban Kinh tế - xã hội

8

18/10/2023

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

9

08/11/2023

Nguyễn Thị Thu Sen

Phó Trưởng Ban Dân tộc

10

17/11/2023

Hồ Thị Môn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

11

05/12/2023

Nguyễn Thị Xuân

Phó Trưởng Ban KT-XH

12

20/12/2023

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

UBND:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện định kỳ mỗi tháng 02 ngày và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013, cụ thể như sau:

TT

Tháng

Ngày tiếp

1

07

13/7/2023

2

26/7/2023

3

08

8/8/2023

4

22/8/2023

5

09

7/9/2023

6

27/9/2023

7

10

6/10/2023

8

17/10/2023

9

11

9/11/2023

10

23/11/2023

11

12

6/12/2023

12

21/12/2023

HĐND - UBND huyện thông báo đến các tổ chức, công dân, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.484
Truy câp hiện tại 11.277