Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày cập nhật 19/07/2023

Ngày 10/7/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (chi tiết theo Phụ lục I kèm theo).

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (chi tiết theo Phụ lục  II kèm theo).

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính này tại Trung tâm Hành chính công huyện, trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử huyện A Lưới, chuyên mục “Cải cách hành chính”).

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tích cực tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong quá trình gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2. Bưu Điện huyện A Lưới có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.913.601
Truy câp hiện tại 11.904