Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2024
Ngày cập nhật 26/03/2024

Thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TCTK ngày 7/7/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2024. Theo đó, trong năm 2024 Ngành Thống kê tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra Thống kê theo định kỳ. 

Đến thời điểm 1/4/2024 ngành Thống kê triển khai 02 cuộc điều tra lớn là: (1) Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 theo Phương án được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê; (2) Điều tra Doanh nghiệp năm 2024 theo Phương án được ban hành theo Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là 02 cuộc điều tra quan trọng và mang nhiều mục đích, ý nghĩa:

1. Đối với cuộc Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ:

- Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

- Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

 

2. Đối với cuộc Điều tra Doanh nghiệp: Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) nhằm mục đích:

- Phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương;

- Phục vụ tinh chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2023, các chỉ tiêu thống kể khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế;

- Biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp năm 2024" và “Sách trắng hợp tác xã năm 2024";

- Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp;

- Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.061
Truy câp hiện tại 10.449