Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương
Ngày cập nhật 15/09/2023

Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BTP quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương (có hiệu lực ngày 07 tháng 10 năm 2023)

Thông tư xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng gồm: Thông tư quy định danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.

Theo đó, danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền cấp huyện, cấp xã bao gồm:

- Lĩnh vực hộ tịch:

+ Giải quyết các thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

+ Giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

- Lĩnh vực nuôi con nuôi: Giải quyết việc nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 5 năm. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp quy định rõ các trường hợp thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đã được phân công làm việc ở vị trí công tác đó trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, tính thời gian giữ vị trí công tác để rà soát định kỳ chuyển đổi theo thời hạn quy định tại Thông tư này. 

Những vị trí thuộc danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương là những vị trí dễ có cơ hội để phát sinh những tiêu cực, chính vì vậy đây là quy định cần thiết của Bộ Tư pháp góp phần đảm bảo và ngăn ngừa cho hệ thống tư pháp ở địa phương tránh khỏi những vi phạm, phòng chống tham nhũng tiêu cực hiệu quả, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tất cả mục tiêu vì Nhân dân.

Tập tin đính kèm:
Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.858.867
Truy câp hiện tại 3.332