Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Giới thiệu chung
Ngày 13/12/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới (sau đây gọi là Trung tâm). Cụ thể:...
1. Vị trí, chức năng: a) Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Lĩnh vực tài chính,...
1. Vị trí, chức năng a) Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hoá, gia...
1. Vị trí, chức năng: a) Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Khoa học và công nghệ;...
1. Vị trí, chức năng: a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm...
Vị trí và chức năng 1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và toàn bộ hoạt...
1. Vị trí, chức năng a) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Việc làm;...
1. Vị trí, chức năng: a) Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố...
1. Vị trí, chức năng: a) Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào...
1. Vị trí, chức năng a) Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.025.732
Truy câp hiện tại 3.389