Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
Ngày cập nhật 24/12/2019

Ngày 13/12/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới (sau đây gọi là Trung tâm). Cụ thể:

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí của Trung tâm

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện A Lưới; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Trung tâm hoạt động theo quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 07 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Chức năng của Trung tâm

1. Phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

2. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở.

3. Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

4. Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin quảng bá du lịch và các dịch vụ du lịch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, khách du lịch và các nhà đầu tư về du lịch; triển khai lập chương trình và xây dựng chương trình xúc tiến du lịch; tham gia xây dựng sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch phù hợp với định hướng phát triển ngành và của địa phương.

5. Tiếp và phát chương trình phát thanh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tổ chức sản xuất chương trình phát thanh hằng ngày trên sóng phát thanh của Trung tâm.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Tổ chức, hướng dẫn và cung cấp thông tin, xây dựng chương trình tour cho các đoàn khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện; tổ chức, quản lý công tác xúc tiến và quảng bá các hoạt động du lịch trên địa huyện; là đầu mối liên hệ với các công ty du lịch, các đơn vị lữ hành, kết nối với các tour lữ hành nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch thông qua hình thức thương mại, ấn phẩm du lịch và quảng cáo các sản phẩm du lịch địa phương; thúc đẩy chất lượng của hoạt động du lịch địa phương.

10. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh - truyền hình bằng tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số huyện A Lưới (thông qua bằng tiếng dân tộc thiểu số Pa Cô) trên hệ thống loa truyền thanh và sóng Truyền hình địa phương, thiết bị phát sóng phát thanh - truyền hình được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đến nhân dân theo quy định của pháp luật.

11. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

12. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

13. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh (TRT) để  sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh và các đài khác.

14. Quản lý, vận hành các đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với hệ thống truyền thanh.

15. Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

17. Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và truyền thanh trên địa bàn.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 4. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc:

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy nhiệm cho Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các bộ phận chuyên môn:

a) Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

b) Bộ phận Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch.

c) Bộ phận Thông tin, tuyên truyền.

3. Số lượng người làm việc:

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Cơ chế tài chính

Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị, các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Mối quan hệ giữa Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện với các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là mối quan hệ phối hợp. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có liên quan đến các phòng, ban, đơn vị và các địa phương hoặc được Ủy ban nhân dân huyện ủy nhiệm giải quyết công việc cụ thể, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ động chủ trì, phối hợp để giải quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, bảo đảm mọi hoạt động của đơn vị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh Quy định này thì Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.901
Truy câp hiện tại 4.700