Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giới thiệu chung
Ngày 13/01/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện A Lưới.
Ngày 14/12/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3158/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích huyện A Lưới.
Ngày 05/10/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1/2021/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới.
Ngày 27/10/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2/2021/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện A Lưới  
Ngày 27/10/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3/2021/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới.
Ngày 13/12/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới (sau đây gọi là Trung tâm). Cụ thể:...
1. Vị trí, chức năng: a) Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Lĩnh vực tài chính,...
1. Vị trí, chức năng a) Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hoá, gia...
1. Vị trí, chức năng: a) Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Khoa học và công nghệ;...
1. Vị trí, chức năng: a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.618
Truy câp hiện tại 2.763