Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 17/05/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

Trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử. Nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân gắn với Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ủy ban bầu cử huyện huyện A Lưới đã tập trung vào tuyên truyền các nội dung như:

- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 45-CT/TW; chỉ thị số 02/CT-TTg); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14); Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTTW); Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp, …

- Tuyên tuyền các quy định của pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, …

- Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối; chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

- Truyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện …); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng gắn với công tác bầu cử.

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Các tin khác
Xem tin theo ngày