Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”
Ngày cập nhật 09/04/2021

Uỷ ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 488/STP-PBGDPL ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và  bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, địa phương thực hiện những nội dung sau:

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ công tác bầu cử theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 215/KH-HĐPBGDPL ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Kế hoạch số 36/KH-HĐPBGDPL ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậthuyện và các văn bản có liên quan khác.

Trong đó, về nội dung cần hướng đến việc bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật, qua đó, thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào cuộc bầu cử; Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử;… Chú trọng giới thiệu những điểm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về hình thức: Triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể; có thể tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử có các khẩu hiệu, hỏi đáp phổ thông; tăng cường các bài viết về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật của đài thông qua tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức phù hợp khác. Đặc biệt, chú trọng khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn (Ủy ban nhân dân huyện đã cóCông văn số 305/UBND-TP  ngày 26 tháng 3 năm 2021).

2. Quan tâm khai thác thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử được đăng tải trên Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế (địa chỉ: https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26, mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”): đăng tải 25 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 05 tài liệu tuyên truyền pháp luật liên quan đến bầu cử (Có danh mục văn bản kèm theo).

Ngoài các nội dung trên, Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đang xây dựng và sẽ đăng tải 05 video (dài 3-5 phút) liên quan đến công tác bầu cử để đăng tải lên Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Fanpage “Pháp luật với Cuộc sống”; thường xuyên cập nhật tin, bài, tài liệu vào Chuyên trang và Fanpage để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm khai thác và thông tin, giới thiệu về Chuyên trang trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế, Fanpage “Pháp luật với Cuộc sống” đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật.

3. Nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân là công dân, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật, qua đó làm lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, tinh thần và đức hy sinh trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng pháp luật) được phê duyệt theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 09 tháng 03 năm 2021.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng Quy chế bình chọn và sẽ có hướng dẫn cụ thể để triển khai. Tuy nhiên, căn cứ nội dung của Đề án, đề nghị quý cơ quan, địa phương lưu ý để xây dựng hình ảnh, phát hiện những cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật để bình chọn, tôn vinh gương sáng pháp luật sau khi có Quy chế bình chọn của cơ quan có thẩm quyền trong năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày