Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đăng ký học các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CV, CVC và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2021
Ngày cập nhật 12/07/2021

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 331/SNV-TCCC ngày 19/3/2021 của Sở Nội vụ về việc đăng ký học các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CV, CVC và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2021

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký cán bộ, công chức, viên chức đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2021 cụ thể như sau:

1. Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên (dự kiến mở lớp tại huyện A Lưới).

a) Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa bồi dưỡng các lớp QLNN chương trình chuyên viên theo quy định.

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch nhân viên và cán sự dự kiến thi nâng ngạch.

b) Thời gian dự kiến mở lớp: Tháng 8 và tháng 9 năm 2021.

2. Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính (học ngoài giờ hành chính tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh)

a) Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương; cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện (kể cả cán bộ, công chức cấp huyện được điều động giữ chức danh lãnh đạo tại cấp xã) có hệ số lương từ 3,00 trở lên.

b) Thời gian dự kiến mở lớp: Tháng 8 và tháng 9 năm 2021.

3. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (học ngoài giờ hành chính tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh)

a) Đối tượng: Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị.

b) Thời gian dự kiến mở lớp: Tháng 8 và tháng 9 năm 2021.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập danh sách đăng ký cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng gửi về UBND huyện bằng văn bản và email: noivu.aluoi@thuathienhue.gov.vn chậm nhất ngày 10/7/2021 để tổng hợp, đăng ký Sở Nội vụ.

Lưu ý: Những cơ quan, đơn vị, địa phương nào đã đăng ký đề nghị đăng ký lại và gửi danh sách về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp danh sách./.

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.206.077
Truy câp hiện tại 4.177