Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
A Lưới: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày cập nhật 01/06/2017
Đ/c Lê Thanh Nam – PBT Thường trực Huyện ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị

Chiều 30/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn huyện nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị lần thứ 5, đã diễn ra từ ngày 05 đến 10/5, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp, tập trung thảo luận, cho ý kiến về Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị, trong đó đã thông qua nội dung cơ bản các văn kiện như:  Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nói trên. “Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Hồ Đàm Giang – UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, triển khai Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu các đơn vị nghiên cứu để triển khai tốt các chỉ đạo, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Đồng thời giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, tổng hợp quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp các ngành, báo cáo thường xuyên về Thường trực Huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 95