Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND huyện thông qua báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2018 các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018 tại Kỳ họp thứ 6
Ngày cập nhật 11/07/2018

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI, Hội đồng nhân dân huyện đã tán thành và thông qua đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp đẩy mạnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã nêu trong báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện do ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện trình bày.

 

6 tháng đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và những vấn đề phát sinh, bất lợi cho sự phát triển của huyện. Song với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, KTXH huyện A Lưới đã đạt được những thành quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực:

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 806 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch cả năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 50,3%; Các chương trình kinh tế trọng điểm, công tác trọng tâm theo chủ đề năm 2018 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác tuyên truyền, cổ động, các hoạt động thể dục, thể thao, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa lớn trong quần chúng nhân dân. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, bảo vệ môi trường được quan tâm. Đời sống vật chất - tinh thần nhân dân và đồng bào vùng dân tộc tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Chương trình trọng điểm về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được cải thiện.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, Phương hướng thực hiện các giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2018 tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI

Thông qua Nghị quyết, Hội đồng nhân dân huyện đã lưu ý thêm một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 như sau

a) Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; rà soát các nhiệm vụ còn lại để những tháng cuối năm tập trung chỉ đạo quyết liệt, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu 2018, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Quản lý, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm hiện có; chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2018 – 2019. Chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và tăng cường phòng chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. Khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2019 bảo đảm chất lượng. Chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức kỳ họp cuối năm 2018 Hội đồng nhân dân huyện  để quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền.

b) Tăng cường kỷ luật tài chính – NSNN (ngân sách nhà nước); tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý thu; thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi NSNN. Tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, chương trình trọng điểm về kinh tế - xã hội. Tập trung vốn đầu tư công cho các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm. Rà soát hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát quy hoạch, đánh giá lợi thế, tiềm năng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, bảo đảm tính hiệu quả, bền vững với tầm nhìn dài hạn và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chấn chỉnh tình trạng lãng phí tài nguyên đất, khoáng sản...Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản, rừng, cát sỏi trái phép, xử lý nghiêm các vi phạm.

c) Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí; xử lý dứt điểm và công khai kết quả giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, sử dụng NSNN... Thực hiện hiệu quả Luật tiếp công dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm Kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân, phổ biến các Luật, bộ Luật mới có hiệu lực thi hành để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống phục vụ cho mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

d) Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong 6 tháng cuối năm: Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7); kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 02/9 và các ngày kỷ niệm quan trọng khác. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công, các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc. Chú trọng phát triển, nhân rộng các mô hình sáng tạo trong giảm nghèo bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm an toàn cho người lao động.

đ) Bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp. Thực hiện nếp sống văn minh, trong đó có việc tang lễ, cưới hỏi. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục để ngăn chặn suy thoái đạo đức, lối sống. Tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại, đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em. Tạo điều kiện phát triển thể thao lành mạnh. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình, trẻ em, thanh thiếu niên, bình đẳng giới. Kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và đời sống. Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo. Chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; tăng cường nhận thức trong xã hội và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Quản lý hiệu quả, chặt chẽ dịch vụ Internet; ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc.

e) Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng cao phẩm chất, đạo đức; rà soát biên chế, sắp xếp lại, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. chỉ đạo các trường làm tốt công tác tuyển sinh, huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Tập trung giải quyết các bất cập, tồn tại, nhất là vệ sinh trường học, bạo lực học đường,… Thực hiện hiệu quả chính sách phát triển giáo dục đào tạo vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. xây dựng và hoàn thành hồ sơ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Giữ vững kết quả đạt chuẩn và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập Trung học cơ sở.

Tập trung củng cố y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tiếp tục thực hiện các chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; thực hiện các giải pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn trong cơ sở y tế. Kiểm tra, giám sát hiệu quả an toàn thực phẩm, đề cao trách nhiệm của địa phương, người đứng đầu. Thực hiện có hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu đề ra, thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Quản lý chặt chẽ việc sử dụng, thanh toán, chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

g) Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Theo dõi sát tình hình, có giải pháp phù hợp, kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.650.035
Truy câp hiện tại 793