Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lễ dâng hương, dâng hoa chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Ngày cập nhật 02/02/2018

Trong không khí náo nức phấn khởi chào mừng kỷ niệm 88 năm Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (03/2/1930 – 03/2/2018), 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Sáng ngày 02/2/2018, Huyện Ủy, HĐND, UBND, UBNMTTQVN huyện A Lưới long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới. Đến dự Lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Pi Loong Mái – UVTVHU - Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các đồng chí đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập là kết quả của sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản Đảng: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên Đoàn. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng đường lối đúng đắn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua bao thử thách, hi sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ các cao trào cách mạng, Đảng tập hợp quần chúng làm cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, sáng suốt lãnh đạo toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Đối với Đảng Người luôn căn dặn “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm ,chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 88 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện A Lưới càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện A Lưới với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất chung sức, chung lòng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là niềm tin tất thắng là sức mạnh, ý chí để Đảng bộ và nhân dân A Lưới vượt qua mọi khó khăn thử thách, chung tay xây dựng quê hương mỗi ngày giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về ANQP.

Một số hình ảnh tại Lễ dâng hương

Văn Thị Thi Thi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.302.890
Truy câp hiện tại 719