Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ tịch UBND huyện công nhận Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” cho ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
Ngày cập nhật 30/06/2022

Ngày 29/6/2022, Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc Công nhận Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.191 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 165 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022 (có danh sách kèm theo):

 

I. Danh hiệu “ Lao động tiên tiến”: 1.191 cá nhân

1. Trường Mầm non Hồng Thủy

1

Hoàng Thị Tuyền

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Thủy

2

Lê Thị Phúc

P. Hiệu tưởng

Trường Mầm non Hồng Thủy

3

Trần Thị Tanh

P. Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Thủy

4

Nguyễn Thị Díp

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

5

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

6

Hồ Thị Son

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

7

Hồ Thị Him

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

8

Hoàng Thị Tường Vy

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

9

Lê Thị Ngước

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

10

Lê Thị Hình

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

11

Lê Thị Liễu

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

12

Nguyễn Sơn

Y tế

Trường Mầm non Hồng Thủy

13

Nguyễn Đăng Tuấn Tú

Kế toán

Trường Mầm non Hồng Thủy

14

Lê Thị Cơ

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

15

Hồ Thị Bức

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

16

Hồ Thị Ngũ

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

17

Hồ Thị Ngoi

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

18

Hoàng Thị Hà

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

19

Nguyễn Thị Nhớ

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

20

Hồ Thị Tiểu

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

21

Trần Thị Bé

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

22

Viên Thị Thư

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

23

Hồ Thị Bá Lan

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

24

Hồ Thị Hựp

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

25

Hồ Thị Linh

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

26

Hồ Văn Thật

Bảo vệ

Trường Mầm non Hồng Thủy

27

Nguyễn Xuân San

Bảo vệ

Trường Mầm non Hồng Thủy

28

Hồ Sỹ Lim

Bảo vệ

Trường Mầm non Hồng Thủy

29

Trần Thị Thảo

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thủy

30

Lê Kim Anh

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thủy

31

Nguyễn Thị Linh

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thủy

32

Hồ Thị Cần

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thủy

33

Lê Thị Lan

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thủy

34

Hồ Thị Thầy

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thủy

35

Hồ Thị Liệu

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thủy

2. Trường Mầm non Hồng vân

1

Hồ Thuỷ Và

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Vân

2

Lê Thị Thúy Hiệp

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Vân

3

Trần Thị Lành

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Vân

4

Hồ Thị Đề

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

5

Lê Thị Thương

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

6

Trần Thị Toan

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

7

Trần Thị Như Ngọc

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

8

Hồ Thị Ngân

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

9

Hồ Thị Huy

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

10

Hồ Thị Thếu

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

11

Đoàn Thị Nhĩ

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

12

Hồ Thị Hồng

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

13

Hồ Thị Lập

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

14

Hồ Thị Mai

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

15

Hồ Thị Khất

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

16

Hồ Thị Lý

Kế toán

Trường Mầm non Hồng Vân

17

Hồ Thị Vui

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

18

Lê Thị Líp

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

19

Lê Thị Hạnh

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

20

Lê Thị Hải

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

21

Lê Thị Yến

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

22

Lê Thị Ngoan

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

23

Nguyễn Thị Thái

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

24

Lê Hoài Nam

Bảo vệ

Trường Mầm non Hồng Vân

25

Hồ Văn Quân

Y Tế

Trường Mầm non Hồng Vân

26

Hồ Thủy Đăng

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Vân

27

Hồ Thị Khyu

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Vân

28

Hồ Thị Thảm

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Vân

29

Hồ Thi Ca

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Vân

30

Hồ Thị Mơ

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Vân

31

Trần Thị Hiệu

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Vân

32

Hồ Thị Thanh Mai

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Vân

3. Trường Mầm non Hồng Trung

1

Nguyễn Thị Xuân Hương

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Trung

2

Trần Thị Ít

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Trung

3

Hồ Thị Như Quyết

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Trung

4

Hồ Thị Đẹp

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

5

Hồ Thị Ngọc Tĩnh

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

6

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

8

Hồ Thị Út

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

9

Hồ Thị Têm

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

10

Nguyễn Thị Thơm

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

11

Hồ Lê Nam Nhi

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

12

Hồ Thị Trôi

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

13

Nguyễn Thị Lộc

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

14

Hoàng Thị Mai Phương

Kế toán

Trường Mầm non Hồng Trung

15

Lê Thị Thanh Hiền

Y tế

Trường Mầm non Hồng Trung

16

Hồ Thị Thu Thêm

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

17

Hồ Thị Kim Chi

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Trung

18

Hồ Văn Hư

Bảo vệ

Trường Mầm non Hồng Trung

19

Hồ Thị Điều

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Trung

20

Lê Thị Liên

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Trung

21

Hồ Thị Liên

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Trung

22

Hồ Thị Dung

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Trung

4. Trường Mầm non Bắc Sơn

1

Trần Thị Hà

Hiệu trưởng

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

2

Hồ Thị Lý

P. Hiệu trưởng

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

3

Phạm Thị Hợp

P. Hiệu trưởng

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

4

Xuân Thị Hải Lý

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

5

Hồ Thị Hồng Chuyên

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

6

Lê Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

7

Hồ Thị Ngàn

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

8

Trần Thị Diễm Thùy

Kế toán

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

9

Hồ Thị Quê

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

10

Trần Thị Chất

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

11

Lê Thị Liễu

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

12

Hồ Thị Nàng

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

13

Hồ Thị Dư

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

14

A Moong Thị Thảo

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

15

Lê Thị Nhiên

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

16

Trần Thị Thu Hiền

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

17

Hồ Thị Hiệp

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

18

Hồ Thị Hét

Giáo viên

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

19

Hồ Văn Sâm

Bảo vệ

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

20

Lê Thị Huệ

Cấp dưỡng

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

21

Lê Thị Ký

Cấp dưỡng

Trường Trường Mầm non Bắc Sơn

5. Trường Mầm non Sơn Ca

1

Nguyễn Thị Thanh Sao

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Sơn Ca

2

Lê Thị Thương

P. Hiệu trưởng

Trường Mầm non Sơn Ca

3

Hồ Thị Mỹ Trang

P. Hiệu trưởng

Trường Mầm non Sơn Ca

4

Hồ Thị Hin

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

5

Nguyễn Thị Phú

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

6

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

7

Hồ Thị Khoái

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

8

Hồ Thị Khợ

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

9

Hồ Thị Lài

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

10

Kêr Thị Đạm Tiên

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

11

Hồ Thị Khót

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

12

Lê Thị Sửu

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

13

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

14

Trần Thị Lan

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

15

Hồ Thị Ten

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

16

Nguyễn Thị Minh

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

17

Trần Thị Thới

Kế toán

Trường Mầm non Sơn Ca

18

Hồ Văn Đỡ

Bảo vệ

Trường Mầm non Sơn Ca

19

Hồ Thị Nhớ

Giáo viên

Trường Mầm non Sơn Ca

20

Trần Thị Thanh Thủy

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Sơn Ca

21

Hồ Thị Hải

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Sơn Ca

6. Trường Mầm non Hoa Ta Vai

1

Văn Thị Diều

Hiệu Trưởng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

2

Lê Thị Thanh Hồng

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

3

Nguyễn Thị Hoàng Phương

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

4

Lê Thị Mỹ Hà

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

5

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

6

Tô Thị Hồng Linh

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

7

Lê Thị Thảo

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

8

Phạm Thị Quýt

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

9

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

10

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

11

Phạm Thị Hiền( 1986)

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

12

Phan Thị Thanh Bình

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

13

Lê Thị Hằng

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

14

Ngô Thị Thu Đông

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

15

Đào Thị Lý

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

16

Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

17

Phan Thị Lành

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

18

Nguyễn Thị Lộc

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

19

Võ Thị Thúy

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

20

Lê Thị Hồng Phượng

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

21

Lê Thị Hà

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

22

Dương Thị Loan

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

23

Hồ Thị Như Hiền

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

24

Hồ Thị Ngư

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

25

Hồ Thị Tun

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

26

Lê Thị Vi

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

27

Phạm Thị Hiền( 1987)

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

28

Lê Viết Thị A

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

29

Lưu Thị Thanh

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

30

Hồ Thị Tâm

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

31

Lê Thị Ngọc Bé

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

32

Lê Thị Diệu Thúy

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

33

Lê Thị Thí

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

34

Nguyễn Thị Tiếu

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

35

Văn Thị An

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

36

Vũ Thị Biên Thùy

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

37

Phạm Thị Huyền

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

38

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

39

Trương Thị Vân

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

40

Phan Thị Thanh Thúy

Kế toán

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

41

Nguyễn  Lệ Huyền

Y Tế

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

42

Trần Thị Lơ

Văn thư

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

43

Ngô Thị Kim Chi

Thủ quỷ

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

44

Lê Quang Hùng

Bảo vệ

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

45

Hồ Sỹ Séc

Bảo vệ

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

46

Lê Bé

Bảo vệ

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

47

 Bùi Thị Sửu

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

48

Đoàn Thị Phượng

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

49

Đinh Thị Huynh

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

50

Phan Thị Xuân Hương

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

51

Xuân Thị Hải Vân

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

52

Hồ Thị Mùi

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

53

Nguyễn Thị Mau

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

54

Nguyễn Thị Hoạt

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

55

Hồ Thị Truyện

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

56

Hồ Thị Diệu Linh

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

57

Nguyễn Thị Ngọc Thành

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

58

Hồ Thị Loan

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

59

Hồ Thị Trang

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

60

Mai Thị Thu Hà

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

61

Trần Thị Xuân

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Ta Vai

7. Trường Mầm non Hoa Phong Lan

1

Lê Thị Thủy

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

2

Hồ Thị Thu Hà

P. Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

3

Trần Thị Sen

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

4

Dương Thị Hồng Lý

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

5

Trương Thị Kim Thanh

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

6

Nguyễn Thị  Xuân

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

7

Nguyễn Thị Phương Lan

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

8

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

9

Nguyễn Thị Thu

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

10

Dương Thị Lệ Thu

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

11

Nguyễn Thị Thu  Hồng

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

12

Hồ Thị Giang

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

13

Bùi Thị Kiều Anh  Đào

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

14

Vũ Thị Minh  Phương

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

15

Nguyễn Thị Tim

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

16

Hồ Thị Phiêm

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

17

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

18

Hồ Thị Bình

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

19

Hoàng Thị  Lê

 Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

20

Lê Thị  Diễm

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

21

Hồ Thị Thủy

Kế toán

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

22

Hồ Thị Mai

NV y tế

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

23

Trần Văn Oanh

NV bảo vệ

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

24

Nguyễn Thị  Hiền

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

25

Nguyễn Thị Hương

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

8. Trường Mầm non Hồng Thái

1

Nguyễn Thị Kim Anh

Hiệu Trưởng

Trường Mầm non Hồng Thái

2

Hồ Thị Linh Khai

P. Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Thái

3

Hồ Thị Đa

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

4

Hồ Thị Nai

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

5

Nguyễn Thị Bình

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

6

Lê Thị Nga

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

7

Hoàng Thị Nguyệt

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

8

Phan Thị Ngọc Lan

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

9

Trần Thị Hoài

Kế toán

Trường Mầm non Hồng Thái

10

Lê Thị Ngơn

Văn thư

Trường Mầm non Hồng Thái

11

Hồ Văn Lâu

Bảo vệ

Trường Mầm non Hồng Thái

12

Hồ Thị Lệ Hằng

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

13

Hồ Thị Vé

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

14

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

15

Đoàn Bảo Nhi

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thái

16

Trần Thị Kim Cúc

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thái

17

Đoàn Thị Thiểu

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thái

18

Hồ Thị Đo

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Thái

9. Trường Mầm non Nhâm

1

Võ Thị Tường

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Nhâm

2

Lê Thị Thùy

P. Hiệu trưởng

Trường Mầm non Nhâm

3

Đặng Thị Bông

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

4

Lê Thị Phương Anh

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

5

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

6

Hồ Thị Nam

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

7

Trần Thị Tương

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

8

Lê Thị Bin

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

9

Hồ Thị Mật

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

10

Nguyễn Thị Bích Hằng

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

11

Hồ Thị Thư

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

12

Hồ Thị Bích Ngọc

Y tế

Trường Mầm non Nhâm

13

Phan Thị Thủy

Kế toán

Trường Mầm non Nhâm

14

Hồ Văn Mùi

Bảo vệ

Trường Mầm non Nhâm

15

Lê Thị Tình

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

16

Võ Thị Thanh Luân

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

17

Nguyễn Thị Hợp

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

18

Nguyễn Thị Xum

Giáo viên

Trường Mầm non Nhâm

19

Hồ Thị Thực

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Nhâm

20

Hồ Thị Ngật

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Nhâm

21

Hồ Thị Tươi

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Nhâm

10. Trường Mầm non Hồng Bắc

1

Lê Thị Thu Hà

Hiệu Trưởng

Trường Mầm non Hồng Bắc

2

Hà Thị Mơ

P.Hiệu Trưởng

Trường Mầm non Hồng Bắc

3

Hồ Thị Hon

P.Hiệu Trưởng

Trường Mầm non Hồng Bắc

4

Trần Thị Bảo Tâm

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

5

Phạm Thị Kim Tuyến

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

6

Phan Thị Hồng Vân

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

7

Hoàng Thị Pha

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

8

Nguyễn Thị Nhịp

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

9

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

10

Hồ Thị Bèo

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

11

Trương Thị Thùy

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

12

Hoàng Ngọc Hơn

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

13

Lưu Thị Vân

GIáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

14

Hồ Thị Diên

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

15

Phạm Thị Liên

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

16

Lê Thị Hồng Nhàn

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

17

Lê Thị Thế

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

18

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

19

Trần Thị Hạnh

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

20

Lê Thị Thiêng

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Bắc

21

Nguyễn Thị Nô En

Kế Toán

Trường Mầm non Hồng Bắc

22

Trương Thị Mỹ

Y tế

Trường Mầm non Hồng Bắc

23

Lê Văn Lịch

Bảo vệ

Trường Mầm non Hồng Bắc

24

Nguyễn Thị Hết

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Bắc

25

Hồ Thị Hồng Đào

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Bắc

26

Hồ Thị Trêng

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Bắc

27

Lê Thị Thanh Nhàn

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hồng Bắc

11. Trường Mầm non A Ngo

1

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Hiệu trưởng

Trường Mầm non A Ngo

2

Hồ Thị Trúc

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non A Ngo

3

Nguyễn Thị Hương

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non A Ngo

4

Đinh Thị Thanh Tâm

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

5

Lê Thị Phương

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

6

Phan Thị Thúy Hoa

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

7

Phan Thị Thủy

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

8

Hồ Thị Lan

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

9

Hồ Thị Tuyết Nhi

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

10

Trần Thị Bình

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

11

Phan Thị Liễu

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

12

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

13

 Hồ Thị Tồi

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

14

Hoàng Thị Lan

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

15

Hồ Lê Na

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

16

Phan Thị Thanh Tuyết

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

17

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

18

Võ Thị Hai

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

19

Trần Thị Anh Vương

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

20

 Lê Thị Hạnh

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

21

Nguyễn Thị Than

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

22

Hoàng Thị Phương

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

23

Võ Thị Hoa Lý

Giáo viên

Trường Mầm non A Ngo

24

 Hoàng Thị Thắm

Kế toán

Trường Mầm non A Ngo

25

Hồ Thị Hoa

Cấp dưỡng

Trường Mầm non A Ngo

26

Trần Thị Loan

Cấp dưỡng

Trường Mầm non A Ngo

27

A Viết Thái

Cấp dưỡng

Trường Mầm non A Ngo

28

Nguyễn Thị Hiền

Cấp dưỡng

Trường Mầm non A Ngo

29

Trần Thị Minh Kiều

Cấp dưỡng

Trường Mầm non A Ngo

30

A Kiêng Huy

Bảo vệ

Trường Mầm non A Ngo

31

Hồ Thị Kim Lang

Cấp dưỡng

Trường Mầm non A Ngo

12. Trường Mầm non Hoa Đào

1

Phan Thị Hoa

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Đào

2

Lê Thị Mai

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Đào

3

Trần Thị Thanh Kim Huệ

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Đào

4

Hồ Thị Viễn

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

5

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

6

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

7

Hoàng Thị Thúy

Kế toán

Trường Mầm non Hoa Đào

8

Đặng Thị Nhuấn

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

9

Hoàng Thị Hằng

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

10

Nguyễn Thị Ái Nhân

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

11

Nguyễn Thị Phước

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

12

Nguyễn Thị Kha

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

13

Phạm Thị Ánh

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

14

Đặng Thị Tha

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

15

Hồ Thị Kim

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

16

Nguyễn Thị Bích Thảo

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

17

Đinh Thị Liên

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

18

Nguyễn Thị Hằng

Y tế

Trường Mầm non Hoa Đào

19

Hồ Thị Hưm

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

20

Trần Thị  Hiền

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

22

Lê Thị Tính

Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Đào

21

Phan Thanh Long

Bảo vệ

Trường Mầm non Hoa Đào

23

Trương Thị Thúy

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Đào

24

Trần Thị Quỳnh Liên

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Đào

25

Lê Thị Hóa

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Đào

26

Nguyễn Thị Lợi

Cấp dưỡng

Trường Mầm non Hoa Đào

13. Trường Mầm non Hồng Thượng

1

Nguyễn Thị Khương

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Thượng

2

Nguyễn Thị A

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Thượng

3

Phan Thị Hồng Nhạn

P.Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hồng Thượng

4

Đinh Thị Luyến

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thượng

5

Nguyễn Thị Như Uý

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thượng

6

Đặng Thị Thu Sương

Giáo viên

Trường Mầm non Hồng Thượng

7