Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 13/01/2022

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đến các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp cấp huyện đến cấp xã; Đã quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị điện tử tin học, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tin học, mạng máy tính để hình thành cơ sở hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ từng bước đáp ứng nhu cầu công việc và tạo nền tảng để xây dựng chính quyền số; nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai; việc gửi, nhận văn bản điện tử được liên thông cả 4 cấp hành chính; một số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã, đã phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động Trung tâm Hành chính công của huyện đã khẳng định tính hiệu quả, công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến nhận thức về chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chưa được triển khai sâu rộng; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có sự chuyển biến tích cực, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính chưa kịp thời, đồng bộ. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo yêu cầu; số lượng người dân, tổ chức đăng ký tài khoản trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích còn thấp. Việc trang bị các cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính quyền số còn chậm, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. 

 

Để tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện trong thời gian tới, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, ngày 12/01/2022 UBND huyện ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện với các nội dung như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của ngành, đơn vị, địa phương mình trong giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu: “4 không” (Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt) và “một có” (Dữ liệu có chuyển đổi số). Đổi mới phương thức làm việc, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

- Xây dựng các kế hoạch và đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, đề án của UBND huyện: Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện A Lưới theo Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 29/10/2021; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh hàng năm; Chương trình chuyển đổi số huyện A Lưới được phê duyệt tại Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 17/6/2021. Triển khai thực hiện tốt Đề án “Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025” và các ứng dụng: Thực hiện bảo hiểm xã hội số, cấp thẻ căn cước công dân, hóa đơn điện tử, xử phạt vi phạm hành chính qua hệ thống giám sát, vận hành cơ sở dữ liệu công dân.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không gắn với địa giới hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và của UBND huyện, tập trung triển khai, hoàn thiện và khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng tiến độ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đã và đang được triển khai, gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống trang thông tin điện tử; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 bảo đảm các chức năng theo quy định, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Xây dựng Cổng thông tin dữ liệu mở để chia sẻ dữ liệu cho cộng đồng phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tập trung triển khai chuyển đổi số trong dịch vụ công, trước hết là áp dụng e-form (biểu mẫu điện tử), đảm bảo tối thiểu 20% thông tin của công dân, tổ chức được tự động nhập vào e-form khi nộp hồ sơ trực tuyến, làm cơ sở để hình thành, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng từ phân tán đến tập trung. Có các giải pháp khuyến khích công dân, tổ chức tham gia nộp hồ sơ trực tuyến để tiết kiệm chi phí, công sức trong chuyển đổi số.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích những cách làm hay để người dân hiểu rõ lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu có trên 30% hồ sơ được nộp, giải quyết ở mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ. Có các giải pháp khuyến khích công dân, tổ chức tham gia nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo năm sau cao hơn năm trước.

- Thí điểm thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới đối với xã A Ngo, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2022-2025; bố trí nguồn nhân lực và kinh phí cho việc xây dựng Chính quyền điện tử, tạo lập dữ liệu, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp chất lượng, dung lượng đường truyền, hạ tầng cơ sở cấp xã; đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin

- Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền điện tử của huyện. Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, sử dụng ứng dụng Hue-S kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Hành chính công tham mưu, đề xuất UBND huyện đầu tư, nâng cấp và duy trì, quản lý các hệ thống thông tin dùng chung và hạ tầng công nghệ thông tin của huyện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và hoàn thiện, áp dụng hệ thống e-form đối với các loại giấy tờ phổ biến của công dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính.

3. Phòng Nội vụ

- Tham mưu UBND huyện ban hành các chương trình hành động, kế hoạch về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và hàng năm; trong đó, trọng tâm là cải cách hành chính gắn với xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

- Hoàn thiện công tác cập nhập dữ liệu hồ sơ công chức, viên chức trong toàn huyện. Ưu tiên bố trí trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn trình độ, năng lực và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức đảm nhận vị trí việc làm công nghệ thông tin, đảm bảo năng lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương tham mưu UBND huyện phân bổ ngân sách xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn bố trí nguồn kinh phí bảo đảm dịch vụ bưu chính công ích, mua sắm trang thiết bị phù hợp để phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên thực hiện đầu tư, nâng cấp đường truyền, máy tính, thiết bị cho các đơn vị cấp xã.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND huyện các giải pháp, công nghệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến góp phần vào chuyển đổi số trong dịch vụ công.

- Phối hợp với Bưu điện huyện A Lưới trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng; triển khai thí điểm mô hình thu phí, lệ phí trực tiếp, trực tuyến tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã.

6. Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện, Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin để phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và tham gia hưởng hứng quá trình cải cách hành chính gắn với xây dựng, phát triển Chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh của huyện.

7. Phòng Nội vụ, Phòng Văn hoá và Thông tin cùng chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh huyện và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị này, kịp thời báo cáo UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.997.884
Truy câp hiện tại 5.585