Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày cập nhật 13/01/2022

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của địa phương, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã tích cực, tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đưa các phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung:

 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 22/9/2020 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua do huyện phát động như “Ngày nông thôn mới” gắn với thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào:Sạch nhà - Đẹp ngõ, ‘‘Trường học, công sở xanh - sạch - sáng...; và các phong trào trên lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội...

3. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, trong đó, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình trọng điểm: Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; Các nội dung về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh.

4. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng chống tham nhũng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

5. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua từ huyện đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện năm 2022 và giai đoạn 5 năm (2021-2025).

8. Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.676.303
Truy câp hiện tại 11.345