Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Ngày cập nhật 22/05/2020

1) Tình hình phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của UBND cấp huyện

Để triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 có hiệu quả, UBND huyện đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch đến toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động trong việc tham mưu thực hiện; tuyên truyền sâu rộng đối với công chức, viên chức và trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác cải cách hành chính.

UBND huyện đã ban hành: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 18/5/2012 về cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 3107QĐ-UBND ngày 23/11/2016 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện; trong đó, tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 2009:2015; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng thời, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn tổ chức mô hình một cửa, như: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa…

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương tình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; để cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 51/2013/CT-UBND, Chỉ thị số 40/CT-UBND và Chỉ thị số 32/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 06/02/2013 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện A Lưới.

2) Việc bố trí nguồn lực triển khai (kinh phí và nhân lực)

- Về nhân lực: Đã thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp phụ trách công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác CCHC. UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (đến năm 2017, Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công huyện), Quyết định bố trí công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện; hướng dẫn UBND các xã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Quyết định bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết cấp xã.

- Về kinh phí: Hàng năm, UBND huyện đã trích một phần nguồn kinh phí để phục vụ cho công tác CCHCnhư đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện việc hỗ trợ phụ cấp đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã đúng theo quy định tại Quyết định số 890/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009, Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh.

3) Công tác theo dõi, đánh giá

- Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới. Đồng thời, từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đều thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại Cải cách hành chính của UBND huyện và tiến hành đánh giá, xếp loại CCHC đối với UBND cấp xã theo đúng quy định.

- Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã thực hiện khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại bộ phận.

4) Công tác thi đua, khen thưởng trong cải cách hành chính

- Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính về công tác thi đua, khen thưởng, UBND huyện đã bố trí 01 công chức nhận hồ sơ khen thưởng tại Trung tâm Hành chính công huyện nhằm tạo thuận tiện cho các đơn vị và cá nhân đến làm việc.

- Hàng năm, nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác CCHC trên địa bàn huyện, UBND huyện đã tiến hành bình xét và khen thưởng cho những tập thể dẫn đầu trong đánh giá, xếp loại công tác CCHC và những cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác CCHC trên địa bàn huyện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.261
Truy câp hiện tại 1.019