Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tình hình triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 - 2021
Ngày cập nhật 15/08/2019

Ngày 01/7/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 788/SNV-XDCQ  về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021; Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa những nội dung để chỉ đạo, hướng dẫn các xã có liên quan thực hiện việc sắp xếp và xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp 03 xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14.

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; và Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019 - 2021.

Căn cứ Công văn số 788/SNV-XDCQ ngày 01/7/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021; Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa những nội dung để chỉ đạo, hướng dẫn các xã có liên quan thực hiện việc sắp xếp và xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp 03 xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường công tác vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở; làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân ở các địa phương liên quan.

Qua việc thực hiện tốt công tác vận động, thuyết phục, tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đối với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Các xã đã hoàn thành đúng tiến độ việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Đến ngày 29/7/2019, các xã liên quan việc sắp xếp đơn vị hành chính đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, với kết quả:

1. Kết quả lấy phiếu về phương án nhập xã A Đớt với xã Hương Lâm để thành lập xã Lâm Đớt:

STT

ĐVHC

Số lượng cử tri

Kết quả lấy ý kiến

Tổng số cử tri trên địa bàn

Số cử tri lấy ý kiến

Tỷ lệ

Số cử tri đồng ý

Tỷ lệ

Số cử tri không đồng ý

Tỷ lệ

1

Xã A Đớt

1689

1689

100

1254

74,2

435

25,8

2

Xã Hương Lâm

1427

1371

96,08

1279

89,63

92

6,45

2. Kết quả lấy phiếu về phương án nhập xã Hồng Quảng với xã Nhâm để thành lập xã Quảng Nhâm:

STT

ĐVHC

Số lượng cử tri

Kết quả lấy ý kiến

Tổng số cử tri trên địa bàn

Số cử tri lấy ý kiến

Tỷ lệ

Số cử tri đồng ý

Tỷ lệ

Số cử tri không đồng ý

Tỷ lệ

1

Xã Hồng Quảng

1400

1357

96,93

1357

96,93

0

0

2

Xã Nhâm

1516

1507

99,41

1190

78,50

317

20,91

3. Kết quả lấy phiếu về phương án nhập xã Bắc Sơn với xã Hồng Trung để thành lập xã Trung Sơn:

STT

ĐVHC

Số lượng cử tri

Kết quả lấy ý kiến

Tổng số cử tri trên địa bàn

Số cử tri lấy ý kiến

Tỷ lệ

Số cử tri đồng ý

Tỷ lệ

Số cử tri không đồng ý

Tỷ lệ

1

Xã Bắc Sơn

814

814

100

805

98,89

9

1,11

2

Xã Hồng Trung

1271

1271

100

1200

94,41

71

5,59

Đồng thời, ngày 01/8/2019 và ngày 02/8/2019, Hội đồng nhân dân các xã đã tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành việc xây dựng Đề án và được Hội đồng nhân dân huyện thông qua ngày 08/8/2019, với kết quả cụ thể.

1. Kết quả biểu quyết về phương án nhập xã A Đớt với xã Hương Lâm để thành lập xã Lâm Đớt:

STT

HĐND xã

Số lượng đại biểu HĐND

Kết quả biểu quyết

Tổng số đại biểu HĐND

Số đại biểu tham dự kỳ họp

Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp

Số đại biểu đồng ý

Tỷ lệ

Số đại biểu không đồng ý

Tỷ lệ

I

HĐND xã

 

 

 

 

 

 

 

1

A Đớt

23

21

91,30

21

91,30

0

0

2

Hương Lâm

25

23

92

20

80

03

12

II

HĐND huyện

29

28

96,55

28

96,55

0

0

2. Về phương án nhập xã Hồng Quảng với xã Nhâm để thành lập xã Quảng Nhâm:

STT

HĐND xã

Số lượng đại biểu HĐND

Kết quả biểu quyết

Tổng số đại biểu HĐND

Số đại biểu tham dự kỳ họp

Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp

Số đại biểu đồng ý

Tỷ lệ

Số đại biểu không đồng ý

Tỷ lệ

I

HĐND xã

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồng Quảng

25

22

88

22

88

0

0

2

Nhâm

25

21

84

21

84

0

0

II

HĐND huyện

29

28

96,55

28

96,55

0

0

3. Kết quả biểu quyết về phương án nhập xã Bắc Sơn với xã Hồng Trung để thành lập xã Trung Sơn:

STT

HĐND xã

Số lượng đại biểu HĐND

Kết quả biểu quyết

Tổng số đại biểu HĐND

Số đại biểu tham dự kỳ họp

Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp

Số đại biểu đồng ý

Tỷ lệ

Số đại biểu không đồng ý

Tỷ lệ

I

HĐND xã

 

 

 

 

 

 

 

1

Bắc Sơn

20

16

80

16

80

0

0

2

Hồng Trung

25

16

64

16

64

0

0

II

HĐND huyện

29

28

96,55

28

96,55

0

0

 

MG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.501.162
Truy câp hiện tại 1.143