Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 của UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính; Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính...
Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết...
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quí I và nhiệm vụ 9 tháng...
Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các xã: Hồng Kim, Bắc Sơn và thị trấn...
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 và 04/KH-UBND ngày 09/01/2019 của UBND huyện A Lưới về kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Ngày 27/3/2019, Đoàn...
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) luôn được huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trung tâm...
Thực hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ...
Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể sau:
Ngày 10/01/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND về xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2018 của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới.
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.917.207
Truy câp hiện tại 2.165