Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quí I và nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 23/04/2019

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quí I và nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Kế hoạch Cải cách hành chính

Căn cứ Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019. Trong đó, tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, UBND huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/11/2016 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Đồng thời, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện A Lưới; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/9/2018 về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện A Lưới; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/01/2019 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

 3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 28/12/2018 về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện A Lưới năm 2019.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật,... Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh và huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  1. Cải cách thể chế

Tiếp tục đổi mới và áp dụng chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); hạn chế tối đa văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự, quy trình theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 30/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện hết hiệu lực toàn bộ.

Xây dựng và ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới năm 2019, nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, theo dõi và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tình trạng sai hẹn, trễ hẹn, gây phiền hà, tốn kém chi phí cho các tổ chức và công dân đến liên hệ giao dịch.

Thường xuyên đăng tải thông tin cải cách hành chính, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2012/KH-UBND ngày 28/12/2018 về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện A Lưới; Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2019 về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2019.

 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

          3.1. Rà soát, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp huyện

Thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; căn cứ vào trình độ chuyên môn của CBCCVC, số lượng và nhu cầu của từng phòng, ban, UBND huyện đã bố trí, sắp xếp CBCCVC sau khi rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả.

3.2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Hiện nay, UBND huyện đang hướng dẫn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn kiện toàn tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ (thay thế Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo các Quyết định công bố, chuẩn hóa của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện; danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã được niêm yết công khai tại Trung tâm và trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Về cơ sở hạ tầng, Trung tâm hành chính công huyện đã được đầu tư xây dựng đảm bảo diện tích theo quy định; đồng thời, trang thiết bị phục vụ cho công chức, viên chức làm việc và phục vụ người dân được trang bị tương đối đầy đủ; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các xã, thị trấn từng bước được đầu tư (đến nay, đã đầu tư Bộ phận một cửa hiện đại tại 11 đơn vị); tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chưa đảm bảo theo quy định của Nhà nước do nguồn lực của các địa phương còn hạn chế.

(Kết quả thụ lý và giải quyết thủ tục hành chính quí I năm 2019 tại Trung tâm Hành chính công huyện theo phụ lục đính kèm).

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

4.1. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện đã điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từng bước xác định vị trí việc làm trong từng bộ phận, làm cơ sở đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng và sắp xếp, bố trí công việc một cách hợp lý và hiệu quả.

4.2. Về cán bộ, công chức cấp xã

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, đến nay, trên địa bàn huyện có 489 cán bộ, công chức; trong đó, 218 cán bộ và 271 công chức, với số lượng và chất lượng như sau:

Chất lượng cán bộ: Tổng số cán bộ cấp xã có mặt là 218 người, trong đó: Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở chiếm 8,72%, trung học phổ thông chiếm 91,28%; Trình độ chuyên môn: Đại học, trên đại học chiếm 62,84%, cao đẳng chiếm 2,75%, trung cấp chiếm 29,36%, chưa qua đào tạo chiếm 5,05%; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp chiếm 95,32%.

Chất lượng công chức: Tổng số công chức cấp xã có mặt là 271 người, trong đó: Trình độ chuyên môn: Đại học chiếm 76,75, cao đẳng chiếm 4,06%, trung cấp chiếm 19,19%, tỷ lệ đạt chuẩn 100%; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp chiếm 94,83%;

4.3. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Về tổ chức bộ máy: Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; thành lập Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; tổng hợp xây dựng bộ tiêu chí xếp loại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức nhân sự: Bổ nhiệm 03 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; bổ nhiệm 01 kế toán trưởng; 01 công chức lãnh đạo tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện; điều chuyển 09 viên chức từ Trạm Khuyến Nông - Lâm - Ngư sang Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

Công tác xây dựng chính quyền: Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Đội thi công Dự án 513, kiểm tra nghiệm thu hồ sơ, bản đồ ĐGHC trên địa bàn huyện; báo cáo bổ sung số liệu phục vụ giải quyết tranh chấp địa giới hành chính xã Hồng Thủy; đề nghị Sở Y tế thống nhất thuyên chuyển việc chức tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới vào biên chế công chức cấp xã; thẩm tra tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại xã A Ngo; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Phê chuẩn kết quả bầu cử 02 Chủ tịch UBND cấp xã; miễn nhiện 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, bãi nhiện 01 Phó Chủ tịch.

          Công tác tuyển dụng: Đề nghị bổ nhiệm ngạch 04 công chức; tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển nhân viên hợp đồng bảo vệ tại các trường học theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

          Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, bố trí, sắp xếp: Bố trí 01 viên chức; đồng ý thuyên chuyển 02 viên chức ngành giáo dục ra khỏi biên chế; công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương 01 công chức cấp xã; đề nghị Sở Nội vụ điều động 02 công chức; bố trí Trưởng Công an xã Hồng Vân làm công chức Tư pháp - Hộ tịch để bố trí Công an chính quy.

          Nâng bậc lương và chế độ chính sách khác: Nâng lương đợt 2 năm 2018 cho 318 CBCCVC; xác nhận các chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định hưởng thâm niên nghề 15 công chức, viên chức; Quyết định phụ cấp bảo lưu chức vụ cho 04 người; Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp cho 94 viên chức ngành giáo dục năm 2018; chuyển xếp lương 04 cán bộ cấp xã; Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã cho 35 cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách.

          Đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ hưu, thôi việc và xử lý kỷ luật: Quyết định cử 40 công chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Nông nghiệp Môi trường; đăng ký 40 công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; 01 cán bộ cấp xã đào tạo sau đại học.

5. Cải cách tài chính công

UBND huyện đang triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, mua sắm và trang bị. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn qua các phần mềm dùng chung và Trang thông tin điện tử của huyện, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, công khai các thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức; tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, Trang tác điều hành tác nghiệp đa cấp trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.

6.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đơn vị

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 về triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới năm 2019.

Ban hành Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2019; đồng thời, đôn đốc UBND các xã, thị trấn duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; việc công khai và tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính đang ngày một tốt hơn; số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm chi phí và phiền hà cho công dân, tổ chức.

2. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao; hầu hết cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, bổ nhiệm mới đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; công tác đánh giá, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được đổi mới, công khai, minh bạch và chất lượng từng bước được nâng cao.

3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được quan tâm triển khai thực hiện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và quý I năm 2019, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh, huyện.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hành động số 595/CTr-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện về việc thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 11/7/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 597/CTr-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 31/5/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố và kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp.

          3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc và theo dõi, quản lý giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức. Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

4. Tăng cường kiểm tra công vụ nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng tại các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

5. Thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

6. Tiếp tục duy trì triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Sở Nội vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quí I và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện A Lưới./.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.457.309
Truy câp hiện tại 256