Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã
Ngày cập nhật 01/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 và 04/KH-UBND ngày 09/01/2019 của UBND huyện A Lưới về kiểm tra công