Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chỉ thị về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 21/03/2019

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) luôn được huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trung tâm Hành chính công huyện được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng và mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức, lề lối làm việc được đổi mới, nâng cao chất lượng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được đẩy mạnh. Những kết quả này đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; giảm bớt những phiền hà, nhũng nhiễu và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC nhất là giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa khắc phục triệt để; vẫn còn tình trạng cắt khúc, thiếu liên thông trong giải quyết TTHC. Hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp và chưa được người dân quan tâm sử dụng. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều.

Để đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong phạm vi ngành, địa phương mình và tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ.

2. Khẩn trương triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.

Bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức nhân sự, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đảm bảo về năng lực, trình độ chuyên môn, khả năng giao tiếp để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn.

Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện. Tiếp tục triển khai nhân rộng việc xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã hoàn thành trong thời gian tới.

3. Thực hiện niêm yết công khai TTHC kịp thời theo đúng quy định. Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

4. Triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; đề xuất chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ các ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

5. Tích cực tham mưu đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, đề xuất việc thực hiện liên thông các TTHC, đặc biệt các TTHC liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành... nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện.

6. Phòng Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Hành chính công trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng. Thực hiện hiệu quả quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên địa bàn huyện theo quy định của UBND tỉnh trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

7. Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC và các quy định liên quan đến TTHC với yêu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện quy định TTHC và xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến khả thi, hiệu quả.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

8. Triển khai và ứng dụng có hiệu quả chữ ký số trong cơ quan nhà nước. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, phần mềm dùng chung trong các cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc trên môi trường mạng.

9. Phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến về hoạt động CCHC, cải cách TTHC và xây dựng Chính quyền điện tử. Thông tin, tuyên truyền, nhân rộng và phổ biến các gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả trong công việc của tổ chức, cá nhân; phát hiện và đưa tin kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện theo tinh thần Chỉ thị này. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện và Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; trường hợp phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.572
Truy câp hiện tại 4.043