Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018
Ngày cập nhật 21/03/2019

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau:

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Kế hoạch cải cách hành chính

Thực hiện Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2018 triển khai chương trình trọng điểm năm 2018 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các các bộ phận, đầu mối trực thuộc UBND huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, UBND huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/11/2016 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/01/2018 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018.

Đồng thời, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện A Lưới; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/9/2018 về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện A Lưới.

 3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2018 về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện A Lưới năm 2018. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật,... Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh và huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  1. Cải cách thể chế

Tiếp tục đổi mới và áp dụng chặt chẽ quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); hạn chế tối đa văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự, quy trình theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 30/01/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện hết hiệu lực toàn bộ.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2018 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới năm 2018, nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, theo dõi và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tình trạng sai hẹn, trễ hẹn, gây phiền hà, tốn kém cho các tổ chức và công dân đến liên hệ giao dịch.

Thường xuyên đăng tải thông tin cải cách hành chính, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1918/KH-UBND ngày 21/12/2017 về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn; Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11/01/2018 về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2018; Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 26/10/2018 về kết quả tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện A Lưới.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1. Rà soát, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp huyện

Thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; căn cứ trình độ chuyên môn của CBCCVC, số lượng và nhu cầu của từng phòng, ban, UBND huyện đã bố trí, sắp xếp CBCCVC sau khi rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả.

3.2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 03/5/2018 về việc thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đã khai trương và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hiện đại tại 10 xã và thị trấn A Lưới; đồng thời, đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch, phương án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo diện tích phù hợp với số lượng giao dịch giải quyết tại Bộ phận Một cửa theo Quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện; Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã được niêm yết công khai tại Trung tâm và trên Trang thông tin điện tử của huyện.

(Kết quả thụ lý và giải quyết thủ tục hành chính năm 2018 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo phụ lục đính kèm).

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

4.1. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện đang rà soát điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từng bước xác định vị trí việc làm ở trong từng bộ phận của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng và sắp xếp, bố trí công việc một cách hợp lý và hiệu quả.

4.2. Về cán bộ, công chức cấp xã

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, đến nay, trên địa bàn huyện có 489 cán bộ, công chức; trong đó, 218 cán bộ và 271 công chức, với số lượng và chất lượng như sau:

Chất lượng cán bộ: Tổng số cán bộ cấp xã có mặt là 218 người, trong đó: Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở chiếm 8,72%, trung học phổ thông chiếm 91,28%; Trình độ chuyên môn: Đại học, trên đại học chiếm 62,84%, cao đẳng chiếm 2,75%, trung cấp chiếm 29,36%, chưa qua đào tạo chiếm 5,05%, Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp chiếm 95,32%.

Chất lượng công chức: Tổng số công chức cấp xã có mặt là 271 người, trong đó: Trình độ chuyên môn: Đại học chiếm 76,75, cao đẳng chiếm 4,06%, trung cấp chiếm 19,19%, tỷ lệ đạt chuẩn 100%; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp chiếm 94,83%;

4.3. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Về tổ chức bộ máy: Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; giao biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018; xây dựng Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện A Lưới.

Tổ chức nhân sự: Điều động và bổ nhiệm 04 công chức lãnh đạo, 03 viên chức quản lý trường học, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến liên quan nhân sự bổ nhiệm lại 03 công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện; điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; bổ nhiệm lại 04 công chức lãnh đạo cấp huyện; bổ nhiệm lại 07 công chức, viên chức quản lý Giáo dục; kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 viên chức quản lý trường học.

Công tác xây dựng chính quyền: Đã hoàn thành cắm mốc địa giới hành chính tại các tuyến địa giới hành chính xã, thị trấn; bầu bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; hoàn thành hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sáp nhập 26 thôn có quy mô nhỏ để thành lập 13 thôn mới; báo cáo và đề xuất phương án sáp nhập xã (không đảm bảo cả hai tiêu chí về diện tích và dân số) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sáp nhập 6 xã thành 03 xã, gồm các xã: Hương Lâm - A Đớt, Hồng Quảng – Nhâm, Bắc Sơn – Hồng Trung.

Công tác tuyển dụng: Bố trí 09 công chức trúng tuyển vào việc tại các cơ quan hành chính cấp huyện; xét tuyển và bố trí 08 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, bố trí, sắp xếp: Điều động 04 công chức, 01 viên chức tài chính - kế toán; chuyển đổi vị trí công tác 07 Kế toán ngành giáo dục theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; bổ nhiệm 02 và miễn nhiệm 01 các chức danh của Chính trị viên, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; đề nghị Sở Nội vụ điều động 03 công chức; bổ nhiệm 01 Chỉ huy Phó Quân sự cấp xã; bố trí kiêm nhiệm kế toán 02 công chức; bổ nhiệm 02 công chức (Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã), 01 Phó Trưởng Công an xã; tiếp nhận 01 cán bộ cấp xã sang làm công chức cấp xã không qua thi tuyển; bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã tại 07 xã; tiếp nhận 01 cán bộ sang làm công chức cấp xã; chuyển vị trí 06 công chức cấp xã; điều động 90 viên chức ngành giáo dục.

Nâng bậc lương và chế độ chính sách khác: Nâng lương đợt I năm 2018 cho 318 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chuyển xếp lương 39 cán bộ, công chức cấp xã; điều chỉnh lương và chuyển ngạch cho 17 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và viên chức giáo dục; chuyển ngạch 02 công chức cấp huyện; tổ chức thi và Quyết định phê duyệt kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III cho 95 viên chức ngành giáo dục.

Đào tạo, bồi dưỡng: Cử 39 công chức cấp xã bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 01 viên chức đi học cao học; 100 cán bộ, công chức đi bồi dưỡng lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 07 cán bộ, công chức đi bồi dưỡng chuyên viên chính; 10 viên chức ngành giáo dục tham gia bồi dưỡng quản lý giáo dục và 04 viên chức bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh năm 2018; 06 giáo viên Tiếng Anh tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá ngôn ngữ hè năm 2018; 02 giáo viên tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm.

Nghỉ hưu, thôi việc: Giải quyết chế độ nghỉ hưu 18 cán bộ, công chức, viên chức; nghỉ việc 01 cán bộ cấp xã; tinh giản biên chế 02 cán bộ, 01 công chức cấp xã; kỷ luật 03 cán bộ, công chức cấp xã.

5. Cải cách tài chính công

UBND huyện đang triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, mua sắm và trang bị. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn qua 05 phần mềm dùng chung và Trang thông tin điện tử của huyện, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, công khai các thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức; tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.

6.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đơn vị

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 19/12/2017 về triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới năm 2018. Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc ban hành mục tiêu chất lượng của UBND huyện A Lưới năm 2018. Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 20/12/2017 về việc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018 tại UBND huyện A Lưới; đồng thời, đôn đốc UBND các xã, thị trấn duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; việc công khai và tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính đang ngày một tốt hơn; số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm chi phí và phiền hà cho công dân và tổ chức.

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao; hầu hết cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, bổ nhiệm mới đều đạt tiêu chuẩn theo quy định; công tác đánh giá, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được đổi mới, công khai, minh bạch và chất lượng từng bước được nâng cao.

3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được quan tâm triển khai thực hiện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Để phát huy những kết quả đạt được, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh, huyện.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hành động số 595/CTr-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện về việc thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 11/7/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 597/CTr-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 31/5/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố và kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp.

3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc và theo dõi, quản lý giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức. Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.

4. Tăng cường kiểm tra công vụ nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng tại các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

5. Thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

6. Tiếp tục duy trì triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.889
Truy câp hiện tại 4.230