Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 08/5/2018, Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/11/2018

Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn quán triệt, triển khai đến các bộ phận liên quan, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn.

Triển khai thí điểm cơ chế phối hợp liên thông giữa cấp huyện và cấp xã đối với danh mục các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại 10 xã và thị trấn đã đầu tư xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại (gồm: UBND thị trấn A Lưới, xã A Ngo, A Roàng, Hồng Bắc, Phú Vinh, Bắc Sơn, A Đớt, Hồng Quảng, Hương Nguyên, Hồng Kim và Sơn Thủy).

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.814
Truy câp hiện tại 5.014