Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày cập nhật 09/05/2018

Ngày 03/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 925/QĐ-UBND công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Quyết định số 926/QĐ-UBND công bố 10 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBND tỉnh đã công bố ban hành 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, gồm:

+ Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện;

+ Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện;

+ Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện;

+ Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện;

+ Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện;

+ Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện;

+ Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- UBND tỉnh đã công bố ban hành 10 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, gồm:

+ Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng;

+ Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng;

+ Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung;

+ Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã;

+ Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã;

+ Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung;

+ Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã;

+ Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác;

+ Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung;

+ Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các TTHC thuộc lĩnh vực tôn giáo ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.560
Truy câp hiện tại 4.808