Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/08/2023

Ngày 18/7/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND  về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (file đính kèm).

Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 1.953 dịch vụ công trực tuyến (bao gồm: 787 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.072 dịch vụ công trực tuyến một phần) và 94 dịch vụ công không xác định là dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Phụ lục danh mục kèm theo).

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính này tại Trung tâm Hành chính công huyện, trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử huyện A Lưới, chuyên mục “Cải cách hành chính”).

- Căn cứ danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện, xã, đảm bảo số lượng hồ sơ giao dịch phát sinh đạt tỷ lệ quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Hành chính công huyện tiến hành kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.913.464
Truy câp hiện tại 11.833