Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai
Ngày cập nhật 26/06/2023

Ngày 15/6/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND  về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp xã).

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 25 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp xã). 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:

- Niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của địa phương.

- Thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Quyết định này kèm theo nội dung cụ thể tại Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) và UBND tỉnh công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) theo quy định.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC thứ tự từ 12 đến số 35 và số 37 tại Phụ lục I và thứ tự từ 01 đến số 05 tại Phụ lục III Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã).

(Có Danh mục TTHC kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 20.287.857
Truy câp hiện tại 166