Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện họp quý I năm 2023
Ngày cập nhật 12/04/2023

Ngày 23/3/2023, UBND huyện tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện quý I năm 2023, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện chủ trì.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã kết luận một số nội dung sau:

1. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính 9 tháng cuối năm 2023, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị chuyên môn cần tập trung bám sát và triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thời hạn, yêu cầu theo quy định, hạn chế bị trừ điểm cải cách hành chính. Đối với các ý kiến chỉ đạo đơn giản, không phức tạp nên tham mưu văn bản phản hồi sớm cho UBND huyện, tránh để quá hạn. Đối với các ý kiến chỉ đạo phức tạp cần triển khai thực hiện ngay khi được phân công, trong quá trình thực hiện nếu quá khó khăn, cần báo cáo kịp thời cho UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh xin gia hạn thời gian. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thường xuyên và có nguy cơ bị mất điểm cải cách hành chính cao cần lưu ý, soát xét các nhiệm vụ được giao, tránh để bị mất quá nhiều điểm cải cách hành chính.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, điều hành, duy trì những kết quả đạt được, đồng thời rà soát các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần của các Chỉ số năm 2022 chưa đạt điểm số hoặc có điểm số và thứ hạng thấp hơn điểm số và thứ hạng trung bình của toàn tỉnh (chủ yếu cấp xã) để thực hiện tốt và hiệu quả hơn. Tập trung các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện về kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Thực hiện đảm bảo các nội dung tại Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.

4. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác rà soát và công khai thủ tục hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố và kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp.

Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại đã được đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc và theo dõi, quản lý giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức. Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

5. Tăng cường kiểm tra công vụ nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; nâng cao mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân; sự giám sát của nhân dân vào hoạt động của bộ máy chính quyền; việc chấp hành các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính.

6. Tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai các ứng dụng xây dựng Chính quyền số được triển khai từ cấp trên; triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh các cuộc họp trực tuyến, họp không giấy tờ; thực hiện công tác báo cáo số đảm bảo nội dung, thời gian quy định của tỉnh và của Trung ương.

7. Tiếp tục rà soát hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hiện đại cấp xã để có giải pháp đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với tiến trình áp dụng các chương trình Chuyển đổi số của tỉnh và của huyện trong thời gian tới.

8. Phòng Tư pháp tiếp tục đôn đốc, triển khai hướng dẫn UBND cấp xã về chứng thực hồ sơ điện tử, đảm bảo thực hiện 100% trong năm 2023; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị còn lại chưa chạy được quy trình.

9. Hiện nay, lĩnh vực ISO đã bàn giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu, có nhiều nội dung mới so với trước đây. Vì vậy đối với tài liệu kiểm chứng nội dung này khá phức tạp, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng quan tâm phối hợp triển khai thực hiện để đảm bảo giữ điểm tuyệt đối đối với tiêu chí về lĩnh vực ISO này.

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đất đai và Trung tâm Hành chính công huyện khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai (mời Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho ý kiến hướng dẫn thêm về chuyên môn).

11. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính hằng năm. Tổ chức cung cấp tài liệu kiểm chứng tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất, sát với tình hình triển khai thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

Nội dung Thông báo này đã được đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện xem lại và thông qua. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện thông báo đến các thành viên tham dự và các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực) để được hướng dẫn giải quyết./.

PNV
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.910.143
Truy câp hiện tại 9.958