Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/07/2021

Ngày 01/7/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND.  Công bố kèm theo Quyết định này 07 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Các TTHC sau bị thay thế kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

- Thay thế các TTHC số: 16, 17, 18, 19, 20, 21 tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thay thế TTHC số 4 tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

Cách thức và Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định TTHC

Cơ quan trực tiếp thực hiện, cơ quan quyết định

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)

22 ngày làm việc. Trong đó, 12 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 10 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại:

- Cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

- Cấp huyện: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện: UBND cấp xã; Phòng Lao động - TB&XH.

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (1.001758)

06 ngày làm việc. Trong đó, 03 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 03 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

Không

3

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (1.001753)

08 ngày làm việc. Trong đó, 03 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

Không

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (1.001731)

05 ngày làm việc. Trong đó, 02 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 03 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

Không

5

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (2.000777)

02 ngày làm việc

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - TBXH.

6

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (1.001739)

05 ngày làm việc. Trong đó, 02 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 03 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại:

- Cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

- Cấp huyện: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện: UBND cấp xã; Phòng Lao động - TB&XH.

7

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (2.000744)

03 ngày làm việc

Không

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện: UBND cấp xã.

Phan Thị Thu Hiền

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.093.810
Truy câp hiện tại 2.526