Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 30/06/2021

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung thực hiện Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh, huyện. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình trọng điểm về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND huyện ngày 10/01/2019 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác rà soát và công khai thủ tục hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố và kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại đã được đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc và theo dõi, quản lý giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức. Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

4. Tăng cường kiểm tra công vụ nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; nâng cao mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân; sự giám sát của nhân dân vào hoạt động của bộ máy chính quyền; việc chấp hành các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính.

5. Thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

6. Tiếp tục duy trì triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.093.741
Truy câp hiện tại 2.519