Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 30/06/2021

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, UBND huyện A Lưới báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Cải cách thể chế

Tiếp tục đổi mới và áp dụng chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); hạn chế tối đa văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự, quy trình theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 04/02/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới hết hiệu lực toàn bộ.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 14/01/2021 về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021, nhằm đảm bảo thường xuyên, kịp thời trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện, phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Căn cứ Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 14/01/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, theo dõi và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tình trạng sai hẹn, trễ hẹn, gây phiền hà, tốn kém cho các tổ chức và công dân đến liên hệ giao dịch.

Thường xuyên đăng tải thông tin cải cách hành chính, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2021.

 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

          3.1. Rà soát, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp huyện

Thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; căn cứ vào trình độ chuyên môn của CBCCVC, số lượng và nhu cầu của từng phòng, ban, UBND huyện đã bố trí, sắp xếp CBCCVC sau khi rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị đảm bảo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả.

3.2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Hiện nay, UBND huyện đã triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Về cơ sở hạ tầng, Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo diện tích theo quy định; đồng thời, trang thiết bị phục vụ cho công chức, viên chức làm việc và phục vụ người dân được trang bị tương đối đầy đủ.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

4.1. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện đã điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từng bước xác định vị trí việc làm ở trong từng bộ phận của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng và sắp xếp, bố trí công việc một cách hợp lý và hiệu quả.

4.2. Về cán bộ, công chức cấp xã

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trên địa bàn huyện có 435 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó, 192 cán bộ và 243 công chức, với số lượng và chất lượng như sau:

Chất lượng cán bộ: Tổng số cán bộ cấp xã có mặt là 192 người, trong đó: Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở chiếm 3,3%, trung học phổ thông chiếm 96,7%; Trình độ chuyên môn: Đại học, trên Đại học chiếm 71,5%, Cao đẳng chiếm 1,4%, Trung cấp chiếm 27,1%; Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp chiếm 6,8%, trung cấp chiếm 89,4%, Sơ cấp chiếm 3,8%.

Chất lượng công chức: Tổng số công chức cấp xã có mặt là 243 người, trong đó: Trình độ chuyên môn: Đại học chiếm 80,4%, Cao đẳng chiếm 4,5%, Trung cấp chiếm 15,1%, tỷ lệ đạt chuẩn 100%; Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân chiếm 0,7%, Trung cấp chiếm 45,2%, Sơ cấp chiếm 54,1%.

4.3. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Tổ chức nhân sự: Phối hợp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và thực hiện công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị; Quyết định phân bổ biên chế hành chính sự nghiệp năm 2021; thực hiện quy trình quy hoạch viên chức quản lý giai đoạn 2021-2025 và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; đề nghị Sở Nội vụ tiếp nhận vào biên chế công chức từ cơ quan Đảng chuyển qua cơ quan nhà nước đối với 03 trường hợp.

Công tác xây dựng chính quyền: Công tác bầu cử trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp, đảm bảo thật sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thể hiện được không khí của ngày hội lớn để nhân dân thực hiện quyền dân chủ; đã lựa chọn để bầu những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Đạt được kết quả này là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQVN và UBBC các cấp đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả.

          Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, bố trí, sắp xếp: Đề nghị Sở Nội vụ sát hạch chuyển đổi 03 công chức cấp xã và 01 viên chức thành công chức cấp huyện 03 trường hợp và chuyển đổi viên chức thành công chức; Quyết định bố trí kiêm nhiệm 03 kế toán các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, 02 kế toán trường học; bổ nhiệm và xếp lương 120 viên chức, phê duyệt kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp 05 viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với người hoàn thành chế độ tập sự và ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với 16 viên chức; bổ nhiệm 01 công chức phụ trách kế toán UBND cấp xã; miễn nhiệm 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, 03 Phó Trưởng công an xã; điều động 04 công chức Tài chính - Kế toán, 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch, 01 công chức Văn phòng - Thống kê UBND các xã, thị trấn.

          Nâng bậc lương và chế độ chính sách khác: Nâng lương đợt 2 năm 2020 đối với 350 CBCCVC; xác nhận các chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Quyết định chi trả trợ cấp thôi việc 01 công chức cấp huyện; 05 Phó Trưởng Công an xã và 07 Công an viên có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giản lộ trình giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; giản lộ trình giải quyết chế độ chính sách dôi dư cán bộ, công chức cấp xã để tháo gỡ vướng mắc trong việc chi trả lương cho cán bộ, công chức; Phê duyệt kết quả điểm kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2020, Trình Sở Nội vụ Phê duyệt kết quả điểm kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II năm 2020. Quyết định bổ nhiệm và xếp lương 123 viên chức.

          Đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ hưu, thôi việc và xử lý kỷ luật: Cử 01 công chức và 05 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục; 03 viên chức bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và 36 nhân viên y tế trường học tham gia bồi dưỡng chứng chỉ hành nghề. Đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động đối với 02 viên chức xin thôi việc.

          5. Cải cách tài chính công

UBND huyện đang triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, mua sắm và trang bị. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn qua các phần mềm dùng chung và Trang thông tin điện tử của huyện, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, công khai các thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức; tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, Trang tác điều hành tác nghiệp đa cấp trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi. Ngày 29/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021.

6.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đơn vị

UBND huyện đã ban hành ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/12/2020 Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021; Quyết định số 22/QĐ/UBND ngày 02/01/2021 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021; Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2021; đồng thời, đôn đốc UBND các xã, thị trấn duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.066.832
Truy câp hiện tại 631