Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 30/06/2021

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, UBND huyện A Lưới báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch cải cách hành chính

Căn cứ Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. Trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các các bộ phận, đầu mối trực thuộc phòng, ban và UBND cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của UBND huyện, các ngành, các cấp từ huyện đến xã, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tạo chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp; đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Phấn đấu cải thiện và nâng cao thứ hạng xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2021 của huyện, thuộc nhóm các địa phương xếp loại tốt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, UBND huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Trung ương, tỉnh; ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2021, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 29/01/2021 triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 17/5/2021 triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn huyện A Lưới đến năm 2025.

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật,... Phát huy vai trò của Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua Zalo, Fanpage của UBND huyện, của các phòng, ban ngành để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của huyện và UBND các xã, thị trấn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.066.821
Truy câp hiện tại 626