Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC, KS TTHC, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2021
Ngày cập nhật 01/02/2021

Mục tiêu: Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai các Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, ISO trong năm 2021, kết quả thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ISO và YKCĐ của các đơn vị, địa phương. Việc triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, các Bộ, Ngành và UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách TTHC trên một số lĩnh vực trọng tâm; từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn nhằm đẩy mạnh CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ trong thời gian tiếp theo; Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong toàn huyện; những tồn tại, khó khăn hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ để có hướng xử lý, khắc phục, tháo gỡ chung trên toàn huyện; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ.

Yêu cầu: Đổi mới công tác kiểm tra theo hướng kiểm tra các chuyên đề gắn với trách nhiệm của đơn vị, địa phương chủ trì triển khai các Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, thực hiện YKCĐ trong năm 2021 trên địa bàn huyện; Việc kiểm tra bảo đảm chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của đơn vị, địa phương được kiểm tra; Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện, đồng thời bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm;  Có kết luận rõ ràng, cụ thể những vấn đề tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương cũng như những kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo các cấp liên quan.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong các Kế hoạch công tác của UBND huyện năm 2021 (tính đến thời điểm kiểm tra) theo những nội dung sau:

1. Công tác CCHC

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác CCHC.

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực: Thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành.

Trong đó tập trung các nội dung chính, như sau:

+ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2021;

+ Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Công khai xin lỗi công dân và tổ chức theo Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Thực hiện các nhiệm vụ CCHC do UBND tỉnh, HĐND và UBND huyện giao.

2. Công tác kiểm soát TTHC

- Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC;

- Niêm yết công khai TTHC; tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương (hồ sơ giấy và trên Cổng dịch vụ công);

- Rà soát, đánh giá TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo;

- Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018 của Chỉnh phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Kiểm tra việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả (4 tại chỗ) theo Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

 - Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 842/UBND-HCC ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công tác ISO

a) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến ISO

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương;

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Sự tuân thủ của đơn vị, địa phương đối với tất cả các yêu cầu của ISO, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng;

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có); Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng.

b) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN và Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến ISO và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng; công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

4. Công tác thực hiện YKCĐ

- Thực hiện Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao (tại các cơ quan trực tiếp tham mưu UBND huyện thực hiện); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao; Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, một số nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao;

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao;

- Theo dõi, triển khai thực hiện, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao trên Hệ thống theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành tại đơn vị, địa phương;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tại đơn vị, địa phương;

- Triển khai thực hiện các Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch, Phương án trình HĐND huyện, UBND huyện.

(Nội dung cụ thể xem tại tập tin đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.393.056
Truy câp hiện tại 4.661