Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn A Lưới năm 2020
Ngày cập nhật 01/02/2021

Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn A Lưới năm 2020. 

Kết quả đánh giá, xếp loại cụ thể như sau:

TT

Tên đơn vị

Điểm đánh giá

Điểm điều tra XHH

Tổng điểm

Điểm tỷ lệ

Xếp loại

1

Hương Phong

39.73

20.42

60.15

81.28

Tốt

2

Hồng Bắc

40.22

19.58

59.80

80.81

Tốt

3

Trung Sơn

39.88

19.82

59.70

80.68

Tốt

4

Hồng Kim

37.90

21.24

59.14

79.92

Khá

5

Hồng Thái

39.40

19.50

58.90

79.59

Khá

6

Quảng Nhâm

39.41

17.82

57.23

77.34

Khá

7

A Roàng

37.68

19.37

57.05

77.09

Khá

8

Sơn Thuỷ

35.50

20.34

55.84

75.46

Khá

9

A Ngo

37.04

18.18

55.22

74.62

Khá

10

Lâm Đớt

34.39

18.91

53.30

72.03

Khá

11

Hồng Thượng

35.62

17.58

53.20

71.89

Khá

12

Hồng Vân

33.86

17.95

51.81

70.01

Khá

13

Hồng Hạ

30.82

18.81

49.63

67.07

Trung bình

14

Hương Nguyên

30.65

17.86

48.51

65.55

Trung bình

15

Thị trấn A Lưới

29.25

18.06

47.31

63.93

Trung bình

16

Hồng Thuỷ

26.92

19.51

46.43

62.74

Trung bình

17

Phú Vinh

28.15

17.04

45.19

61.07

Trung bình

18

Đông Sơn

26.28

18.17

44.45

60.07

Trung bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.393.044
Truy câp hiện tại 4.653