Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 05/06/2020

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh, huyện.

Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 20221-2030. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động số 595/CTr-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện về việc thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 11/7/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 597/CTr-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 31/5/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/01/2019 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác rà soát và công khai thủ tục hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố và kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại đã được đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc và theo dõi, quản lý giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức. Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

4. Tăng cường kiểm tra công vụ nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; việc chấp hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

5. Thực hiện công tác tuyển dụng, thăng hạng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

6. Tiếp tục duy trì triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.795
Truy câp hiện tại 4.173