Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 05/06/2020

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, cụ thể như sau:

  1. Cải cách thể chế

Tiếp tục đổi mới và áp dụng chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); hạn chế tối đa văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự, quy trình theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới hết hiệu lực toàn bộ.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020, nhằm đảm bảo thường xuyên, kịp thời trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện, phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, theo dõi và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tình trạng sai hẹn, trễ hẹn, gây phiền hà, tốn kém chi phí cho các tổ chức và công dân đến liên hệ giao dịch.

Thường xuyên đăng tải thông tin cải cách hành chính, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã xây dựng và ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Quyết định số 139/KH-UBND ngày 21/01/2020 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2020.

 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

          3.1. Rà soát, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp huyện

Thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; căn cứ trình độ chuyên môn của CBCCVC, số lượng và nhu cầu của từng phòng, ban, UBND huyện đã bố trí, sắp xếp CBCCVC sau khi rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả.

3.2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Hiện nay, UBND huyện đã triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Về cơ sở hạ tầng, Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng đảm bảo diện tích theo quy định; đồng thời, trang thiết bị phục vụ cho công chức, viên chức làm việc và phục vụ người dân được trang bị tương đối đầy đủ.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

4.1. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện đã điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từng bước xác định vị trí việc làm ở trong từng bộ phận của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng và sắp xếp, bố trí công việc một cách hợp lý và hiệu quả.

4.2. Về cán bộ, công chức cấp xã

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, đến nay, trên địa bàn huyện có 450 cán bộ, công chức; trong đó, 207 cán bộ và 243 công chức, với số lượng và chất lượng như sau:

Chất lượng cán bộ: Tổng số cán bộ cấp xã có mặt là 207 người, trong đó: Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở chiếm 7,29%, trung học phổ thông chiếm 92,71%; Trình độ chuyên môn: Đại học, trên đại học chiếm 63,61%, cao đẳng chiếm 3,51%, trung cấp chiếm 29,91%, chưa qua đào tạo chiếm 2,97%, Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp chiếm 97,31%.

Chất lượng công chức: Tổng số công chức cấp xã có mặt là 243 người, trong đó: Trình độ chuyên môn: Đại học chiếm 77,49%, cao đẳng chiếm 5,17%, trung cấp chiếm 17,34%, tỷ lệ đạt chuẩn 100%; Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp chiếm 98,38%;

4.3. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

- Về tổ chức bộ máy: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới; Quyết định phân bố chỉ tiêu, biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020;

- Tổ chức nhân sự: Phối hợp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và thực hiện công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị chuẩn bị Đại hội Chi, Đảng bộ; Bổ nhiệm lại 06 viên chức quản lý trường học, điều động và bổ nhiệm 09 công chức cấp huyện.

- Công tác xây dựng chính quyền: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định phê chuẩn các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch các xã mới thành lập gồm 03 Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (xã Quảng Nhâm, xã Lâm Đớt và xã Trung Sơn); hướng dẫn trình tự, thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021; thống nhất nhân sự bầu 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch UBND xã; phối hợp với Sở Nội vụ và Đội thi công Dự án 513, kiểm tra nghiệm thu hồ sơ, bản đồ ĐGHC trên địa bàn huyện; phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị thống nhất quản lý đường địa giới hành chính và bàn giao, tiếp nhận hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ tại khu vực giữa xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; thống nhất nhân sự bầu 01 Phó Chủ tịch UBND cấp xã; góp ý dự thảo Đề án về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách.

- Công tác tuyển dụng: Phê duyệt kết quả tuyển dụng 22 viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019; Thông báo ký hợp đồng đối với 01 trường hợp đã trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách vào viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, bố trí, sắp xếp:

+ Bổ nhiệm 03 kế toán trưởng 03 xã mới thành lập, bổ nhiệm 01 Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

+ Miễn nhiệm 22 Phó Trưởng Công an xã do bố trí Công an chính quy, 01 Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

+ Đề nghị Sở Nội vụ điều động 08 công chức và 01 viên chức cấp huyện, chuyển 03 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, điều động 05 cán bộ, tiếp nhận 08 cán bộ;

+ Điều động 02 công chức cấp xã lên Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, điều động 02 công chức Tài chính - Kế toán cấp xã đến công tác và phụ trách công tác kế toán trường học, điều động 13 cán bộ, công chức cấp xã từ xã này sang xã khác; điều động 23 kế toán và 116 viên chức trường học; biệt phái 01 công chức cấp xã lên công tác tại cơ quan chuyên môn cấp huyện.

+ Bố trí 74 công chức cấp xã tại các xã mới thành lập (xã Quảng Nhâm, xã Lâm Đớt và xã Trung Sơn); bố trí 01 viên chức kiêm nhiệm công tác kế toán tại Phòng Dân tộc; bố trí 01 kế toán kiêm nhiệm tại Trường Mầm non Hoa Ta Vai, thay đổi vị trí 01 công chức cấp xã, chuyển đổi vị trí việc làm đối với 01 viên chức giáo dục.

Nâng bậc lương và chế độ chính sách khác: Quyết định nâng lương đợt 2 năm 2019 với 384 CBCCVC; chuyển ngạch 01 viên chức và 01 nhân viên, nâng lương trước thời hạn 08 cán bộ để nghỉ hưu; nâng phụ cấp thâm niên nghề 01 công chức; chuyển ngạch cho 01 viên chức; xếp lương 08 cán bộ, chuyển xếp lương 03 cán bộ; xếp phụ cấp thâm niên quân sự 15 người; thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với 03 viên chức kế toán trường học; xây dựng Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng hạng II đối với giáo viên mầm non, trung học phổ thông; xác nhận các chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết vướng mắc trong việc chi trả lương cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019 của Chính phủ.

Đào tạo, bồi dưỡng: Quyết định cử 77 cán bộ, công chức, viên chức tập huấn công tác dân tộc; góp ý dự thảo Kế hoạch học tập ngoại ngữ giai đoạn 2020-2030; phối hợp mở lớp và Quyết định cử 112 cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp QLNN ngạch chuyên viên; đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Báo cáo danh sách công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2015-2020; đăng ký lớp lãnh đạo cấp phòng; tuyển sinh đào tạo thạc sỹ tại huyện A Lưới.

          Nghỉ hưu, thôi việc và xử lý kỷ luật: Quyết định nghỉ hưu 01 công chức cấp huyện, 08 viên chức cấp huyện và ngành giáo dục, 02 cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu; tinh giản biên chế 13 cán bộ, công chức cấp xã; ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu 2021.

          5. Cải cách tài chính công

UBND huyện đang triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, mua sắm và trang bị. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn qua các phần mềm dùng chung và Trang thông tin điện tử của huyện, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, công khai các thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức; tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, Trang điều hành tác nghiệp đa cấp trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.

6.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đơn vị

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 139/KH-UBND ngày 21/01/2020 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2020. Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020; đồng thời, đôn đốc UBND các xã, thị trấn duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.791
Truy câp hiện tại 4.169