Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 05/06/2020

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch cải cách hành chính

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính huyện A Lưới năm 2020. Trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021-2030, tổ chức họp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/11/2016 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới; Quyết định số 139/KH-UBND ngày 21/01/2020 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2020.

Đồng thời, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện A Lưới; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/9/2018 về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện A Lưới.

 3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/12/2019 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật,... Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh và huyện về việc triển khai thực hiện tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của huyện…

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.774
Truy câp hiện tại 4.156