Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 25/05/2020

1. Về thể chế

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính khả thi cao. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND đã ban hành, kịp thời loại bỏ, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp hoặc chồng chéo, trùng lắp, không đúng thẩm quyền, không còn phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về thủ tục hành chính

- Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập trung rà soát và đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các TTHC không phù hợp và đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin, ISO 9001:2015 trong xử lý, giải quyết công việc, đảm bảo công việc được giải quyết thông suốt, kịp thời yêu cầu của công dân, tổ chức.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường sự giám sát của người dân và các tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tăng cường đối thoại giữa nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; công khai chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân, các tổ chức giám sát việc thực hiện. 

3. Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hợp lý, khoa học bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

- Tăng cường củng cố bộ máy, nhất là ở cơ sở, thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết sắp xếp, bố trí lại những cán bộ, công chức, viên chức không đủ năng lực, trình độ và không hoàn thành nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của HĐND và UBND huyện. Rà soát, ban hành các quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết từng công việc, từng lĩnh vực cụ thể.

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện tốt các quy chế, chính sách về thu hút trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ CBCCVC; tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ CBCCVC và thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo theo quy định.

- Trên cơ sở chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển phù hợp; kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức, viên chức thiếu bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức kém, không đủ năng lực công tác, tiêu chuẩn theo quy định.

- Đổi mới việc đánh giá CBCCVC trên cơ sở thống nhất quan điểm, quy trình đánh giá CBCCVC một cách dân chủ và khách quan, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá.

- Xây dựng và thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị. Kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức quan liêu, tham nhũng, không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, nhũng nhiễu với nhân dân, doanh nghiệp.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hàng năm, trọng tâm là đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, chú trọng việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm xử lý tình huống, thực hành công việc ở cơ sở nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước.

5. Về tài chính công

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp. Thực hiện dân chủ hóa, công khai minh bạch về tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

6. Về hiện đại hóa hành chính

- Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, chú trọng triển khai ứng dụng đối với cấp xã.

- Đẩy mạnh việc xây dựng và áp dung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung thống nhất của cơ quan hành chính các cấp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.320
Truy câp hiện tại 3.916