Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Ngày cập nhật 08/05/2020

1. Cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã quan tâm, đặt trọng tâm vào nhiệm vụ rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC về điều kiện, thành phần hồ sơ không còn phù hợp thực tiễn và quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã rà soát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, điển hình như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội qua rã soát đã kiến nghị sửa đổi, đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính.

Việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chuyển biến ngày càng tích cực. 100% các xã, thị trấn đã rà soát, ban hành các văn bản kiện toàn tổ chức và quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ để triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2019, UBND huyện đã khai trương 21/21 Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã để tổ chức giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế mộ cửa, một cửa liên thông.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên rà soát, cập nhật niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tại trụ sở Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp xã và tại các cơ quan, đơn vị, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính.

Những năm gần đây, huyện A Lưới đã quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai mô hình một cửa điện tử, giúp cho quá trình xử lý hồ sơ TTHC công khai, minh bạch; công tác chỉ đạo điều hành, theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.

2. Về kiểm soát thủ tục hành chính

- Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo các quy định của Chính phủ:

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện, báo cáo theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch lựa chọn các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, được thực hiện nhiều trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị hoặc có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện để rà soát, đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện đơn giản hóa TTHC, chú trọng lĩnh vực lao động thương binh và xã hội, đất đai, xây dựng, kinh doanh...

Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng năm được Ủy ban nhân dân huyện báo cáo định kỳ theo quy định.

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị:

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đồng thời, công khai trên Trang thông tin điện tử huyện và bố trí công chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

Năm 2011-2018, Ủy ban nhân dân huyện không tiếp nhận các phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến quy định hành chính; các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân gửi đến chủ yếu là vướng mắc liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất (thủ tục hành chính về đất đai) và hỏi về chế độ chính sách (lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội), không phải phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã tiếp nhận và xử lý 06 ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai. Trong đó: Tại trụ sở tiếp công dân huyện đã tiếp nhận và xử lý 04 phản ánh, kiến nghị; tại Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận và xử lý 02 phản ánh, kiến nghị.

+ Nội dung phản ánh, kiến nghị là về quy định hành chính; hình thức phản ánh, kiến nghị bằng văn bản (đơn kiến nghị).

+ Nguyên nhân phản ánh, kiến nghị: Chủ yếu liên quan đến quy định hành chính trong xác minh nguồn gốc sử dụng đất qua các thời kỳ; chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…

+ Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu giải quyết theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và đã có văn bản trả lời công dân 06/06 ý kiến phản ánh, kiến nghị.

Ngoài ra, tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã bố trí hòm thư góp ý và thực hiện việc lấy phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân khi đến thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn.

3. Công khai thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ

Tại các phòng, ban chuyên môn; Trung tâm Hành chính công huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Việc công khai thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được công khai ngay khi Quyết định công bố có hiệu lực thi hành. Việc công khai thủ tục hành chính bảo đảm chính xác, rõ ràng, khoa học và đầy đủ theo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Hình thức công khai được các đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: Niêm yết bản giấy trên bảng gắn tường, bảng di động và qua hình thức điện tử như kiost tra cứu thông tin được trang bị cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; công khai trên Trang Thông tin điện tử…

4. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, hướng dẫn tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ công chức, viên chức ở các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện dưới nhiều hình thức như trực quan bằng pano, áp phích, phát chuyên mục, tin, bài, phóng sự trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, Trang thông tin điện tử ...

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo từng năm, từng giai đoạn, đảm bảo sự thống nhất trên địa bàn toàn huyện.

UBND huyện A Lưới đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ở 100% cơ quan hành chính nhà nước; cụ thể gồm 13/13 phòng, ban chuyên môn và 18/18 xã, thị trấn (trước đây là 21/21 xã, thị trấn). Tính đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã thực hiện theo cơ chế một cửa với hơn 125 thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực như: chứng thực, hộ tịch, chính sách xã hội, xây dựng, địa chính, …; Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông với hơn 350 thủ tục ở các lĩnh vực như: Đất đai, kinh doanh, chứng thực, hộ tịch, chính sách xã hội, xây dựng, giáo dục, … Đồng thời, từng bước tăng cường việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” đã đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, chống tình trạng quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, phòng làm việc và mua sắm trang thiết bị (máy tính, máy photocopy, máy scan, kiost tra cứu thông tin, màn hình trình chiếu, máy quét mã vạch) tại Trung tâm Hành chính công huyện; bố trí nguồn kinh phí cho cấp xã để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (100% xã, thị trấn đã được đầu tư, khai trương Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, bước đầu đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả).

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được lựa chọn đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, là những người có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời được tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận này. Nhìn chung, phần lớn cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, được cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao dịch công việc đánh giá tốt.

5. Tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện A Lưới đã triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 bằng nhiều giải pháp hiệu quả: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho tổ chức, công dân trên địa bàn biết về sự thuận lợi và tiết kiệm chi phí khi tham gia dịch vụ công trực tuyến (cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức, quản lý, đưa vào sử dụng phần mềm xử lý hồ sơ một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản để trao đổi thông tin, kết nối liên thông từ cấp xã đến cấp huyện và tỉnh; thực hiện tích hợp vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành để thực hiện ký số phục vụ trao đổi liên thông văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng; triển khai dịch vụ bưu chính công ích đối với 194 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện… Qua đó, số lượng TTHC được cung ứng dịch vụ công trực tuyến ngày càng nhiều.

Trong thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công phối hợp với các phòng, ban, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, đặc biệt là TTHC mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, UBND huyện đăng tải công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử, tuyên truyền khuyến khích người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC, tuy nhiên tỷ lệ người dân thực hiện các TTHC trực tuyến tại địa bàn vẫn còn thấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, cấp huyện đang cung cấp 365 thủ tục hành chính, trong đó 102 thủ tục cung cấp mức độ 2, 101 thủ tục mức độ 3 và 159 thủ tục cung cấp mức độ 4. Các thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: Đất đai, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thành lập hoạt động hộ kinh doanh, hợp tác xã, Giáo dục đào tạo…

6. Tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “4 tại chỗ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “4 tại chỗ” đối với hơn 50% thủ tục hành chính theo danh mục được UBND tỉnh ban hành.

Số thủ tục hành chính được UBND huyện A Lưới đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công huyện theo mô hình “4 tại chỗ” tập trung ở các lĩnh vực Hộ tịch, Chứng thực, Lưu thông hàng hóa, Giao dịch bảo đảm, Giáo dục, …. đạt tỉ lệ 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan thường xuyên cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC vào Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của huyện để triển khai thực hiện.

Bố trí nhân sự có đủ năng lực, trình độ đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công để thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”.

Thực hiện đăng ký con dấu thứ hai đối với các phòng, ban, đơn vị phê duyệt các TTHC thuộc các lĩnh vực được thực hiện theo mô hình “4 tại chỗ”.

Về phương pháp phê duyệt kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”. UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công lãnh đạo bố trí thời gian hợp lý hàng ngày đến Trung tâm Hành chính công huyện để trực tiếp phê duyệt các TTHC giải quyết theo cơ chế “4 tại chỗ” đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương.

7. Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công huyện phối hợp với Bưu điện huyện A Lưới xây dựng quy chế phối hợp thực hiện; đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức đi lại khi giải quyết TTHC. Mặt khác, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cũng giúp bộ phận giải quyết TTHC nâng cao hiệu quả xử lý các TTHC, tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cũng gặp không ít khó khăn, nguyên nhân do công tác tuyên truyền chưa được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ nên nhiều tổ chức, cá nhân chưa biết hoặc chưa hiểu rõ việc cung ứng dịch vụ này. Thực tế việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg tại huyện mới chỉ được thực hiện tại khâu chuyển trả kết quả; việc tiếp nhận hồ sơ vẫn còn hạn chế do người dân còn tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ…

Tổng số thủ tục hành chính cho phép tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công huyện là 155 thủ tục, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là 39 thủ tục. Tổng số lượng nhận, chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến hết tháng 15/4/2020 trên địa bàn huyện đạt 1.313 hồ sơ (chủ yếu phát sinh trong năm 2019 và quý I/2020). Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận với dịch vụ hành chính công của các cơ quan Nhà nước, mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại các phòng, ban, ngành và địa phương

8. Sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính

Trên địa bàn huyện, chưa thực sự có các sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính, chủ yếu là những giải pháp, kinh nghiệm trực tiếp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số kinh nghiệm đã được áp dụng rộng rãi và phát huy hiệu quả trên địa bàn:

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân huyện đến các phòng, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền công khai các quy định thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng: Trong nội bộ cơ quan thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ, sinh hoạt chi bộ, Hội nghị tổng kết công tác…; tại địa bàn khu dân cư thông qua các Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, các buổi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; sử dụng các ứng dụng của mạng xã hội công khai như facebook, zalo để thông tin, tuyên truyền…

- Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trực tiếp tham gia vào quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, thống kê, báo cáo theo định kỳ; khảo sát, lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; tạo cơ sở để tiến hành sơ, tổng kết và đề xuất khen thưởng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.999
Truy câp hiện tại 4.456