Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công tác cải cách hành chính Quí I/2020
Ngày cập nhật 06/03/2020

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quí I/2020, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Kế hoạch cải cách hành chính

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020. Trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, UBND huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/11/2016 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới; ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2020.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện A Lưới; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/9/2018 về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện A Lưới.

 3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/12/2019 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật,... Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh và huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của huyện…

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  1. Cải cách thể chế

Tiếp tục đổi mới và áp dụng chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hạn chế tối đa văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự, quy trình theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới hết hiệu lực toàn bộ.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020, nhằm đảm bảo thường xuyên, kịp thời trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện, phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, theo dõi và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tình trạng sai hẹn, trễ hẹn, gây phiền hà, tốn kém cho các tổ chức và công dân đến liên hệ giao dịch.

Thường xuyên đăng tải thông tin cải cách hành chính, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã xây dựng và ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2020.

 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

          3.1. Rà soát, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp huyện

Thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; căn cứ vào trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức và viên chức, số lượng và nhu cầu của từng phòng, ban, UBND huyện đã bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và viên chức sau khi rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị đảm bảo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả.

3.2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã được kiện toàn tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã theo Quyết định công bố của UBND tỉnh đã được đưa vào tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã.

Về cơ sở hạ tầng, Trung tâm Hành chính công huyện đã được đầu tư xây dựng đảm bảo diện tích theo quy định; đồng thời, trang thiết bị phục vụ cho công chức, viên chức làm việc và phục vụ người dân được trang bị tương đối đầy đủ; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các xã, thị trấn từng bước được đầu tư, cơ bản đáp ứng việc thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

(Kết quả thụ lý và giải quyết thủ tục hành chính quí I năm 2020 tại Trung tâm Hành chính công huyện theo phụ lục đính kèm).

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

4.1. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện đã điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từng bước xác định vị trí việc làm ở trong từng bộ phận của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng và sắp xếp, bố trí công việc một cách hợp lý và hiệu quả.

4.2. Về cán bộ, công chức cấp xã

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, đến nay, trên địa bàn huyện có 482 cán bộ, công chức; trong đó, 217 cán bộ và 271 công chức, với số lượng và chất lượng như sau:

Chất lượng cán bộ: Tổng số cán bộ cấp xã có mặt là 217 người, trong đó: Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở chiếm 9,27%, trung học phổ thông chiếm 91,28%; Trình độ chuyên môn: Đại học, trên đại học chiếm 62,84%, cao đẳng chiếm 2,75%, trung cấp chiếm 31,18%, chưa qua đào tạo chiếm 3,23%, Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp chiếm 95,32%.

Chất lượng công chức: Tổng số công chức cấp xã có mặt là 265 người, trong đó: Trình độ chuyên môn: Đại học chiếm 76,75%, cao đẳng chiếm 4,06%, trung cấp chiếm 19,19%, tỷ lệ đạt chuẩn 100%; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp chiếm 96,38%;

4.3. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Về tổ chức bộ máy: Đã tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ và Kế hoạch 79-KH/TU ngày 27/8/2018 của Tỉnh ủy; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới; Báo cáo đánh giá, phân loại CBCCVC năm 2019; báo cáo các biểu mẫu thống kê theo các Thông tư quy định của Bộ Nội vụ.

Tổ chức nhân sự: Phối hợp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và thực hiện công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị chuẩn bị Đại hội Chi, Đảng bộ; Quyết định phân bổ biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020.

Công tác xây dựng chính quyền: Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử 03 Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mới thành lập (xã Quảng Nhâm, xã Lâm Đớt và xã Trung Sơn); Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và Đội thi công Dự án 513, kiểm tra nghiệm thu hồ sơ, bản đồ Địa giới hành chính trên địa bàn huyện và Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Công tác tuyển dụng: Phê duyệt kết quả tuyển dụng 22 viên chức sự nghiệp giáo dục; Thông báo ký hợp đồng đối với 01 trường hợp đã trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách vào viên chức sự nghiệp giáo dục.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, bố trí, sắp xếp: Đề nghị Sở Nội vụ điều động 07 công chức và 01 viên chức cấp huyện; quyết định bổ nhiệm lại 06 viên chức quản lý trường học; biệt phái 02 công chức cấp xã lên công tác tại cơ quan chuyên môn; điều động 02 công chức cấp xã lên công tác tại 02 đơn vị sự nghiệp cấp huyện; điều động 03 công chức cấp xã từ xã này sang xã khác; bổ nhiệm 03 kế toán trưởng 03 xã mới thành lập và bố trí 74 công chức cấp xã tại các xã mới thành lập.

Nâng bậc lương và chế độ chính sách khác: Nâng lương đợt 2 năm 2019 cho 496 CBCCVC; chuyển ngạch 01 viên chức và 01 nhân viên; xác nhận các chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết vướng mắc trong việc chi trả lương cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019 của Chính phủ; hướng dẫn chi trả phụ cấp đặc biệt và thực hiện chính sách phụ cấp vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ hưu, thôi việc và xử lý kỷ luật: Quyết định tinh giản 01 biên chế công chức cấp huyện, 02 cán bộ, công chức cấp xã; nghỉ hưu 01 công chức cấp huyện, 02 cán bộ, công chức cấp xã, 03 viên chức ngành giáo dục; thông báo nghỉ hưu 01 công chức cấp huyện. Quyết định cử 77 cán bộ, công chức, viên chức tập huấn công tác dân tộc; 111 cán bộ, công chức, viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính: Báo cáo xử lý kỷ luật đối với CBCCVC năm 2019; Báo cáo kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1439; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg.

5. Cải cách tài chính công

UBND huyện đang triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, mua sắm và trang bị. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn qua các phần mềm dùng chung và Trang thông tin điện tử của huyện, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, công khai các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, Trang tác điều hành tác nghiệp đa cấp trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.

6.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan đơn vị

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020; đồng thời, đôn đốc UBND các xã, thị trấn duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2020.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.393.783
Truy câp hiện tại 7.627