Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 07/01/2020

Ngày 24/12/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch, từ đó có thái độ tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của huyện.

I. Mục đích: Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của huyện đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của huyện và UBND các xã, thị trấn; Phát huy vai trò của Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung và hình thức tuyên truyền

1.1. Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban cấp huyện, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn.

- Nội dung:

+ Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của huyện và các địa phương, đơn vị.

+ Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định tại Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.2. Xây dựng chuyên mục CCHC để tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện và hệ thống đài phát thanh xã.

1.2.1. Chuyên mục CCHC trên hệ thống của Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện:

- Thời gian thực hiện: Duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ về CCHC nhà nước một tuần một lần, thời lượng phát sóng mỗi lần từ 12 đến 15 phút vào khung giờ có nhiều người theo dõi.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, các cơ quan, địa phương có liên quan.

- Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch CCHC năm 2020 của huyện và của các địa phương, đơn vị; tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh, UBND huyện thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

1.2.2. Tuyên truyền trên đài phát thanh các xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã.

- Thực hiện: Hệ thống phát thanh các xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Nội dung: Thông tin, phổ biến về kế hoạch CCHC năm 2020 của huyện và của địa phương; tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn huyện; tình hình triển khai thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC;

1.3. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Trang thông tin điện tử của huyện:

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Nội vụ, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện.

- Nội dung: Tăng cường các tin bài về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, của huyện triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn huyện; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, huyện; các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC…

1.4. In ấn và phát hành tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về CCHC:

- Thời gian: Trong năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ.

- Nội dung: Tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

- Địa điểm và hình thức phát hành: Phát hành tới các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện và phát tờ rơi tại các khu vực đông dân cư.

2. Đối tượng tuyên truyền

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

(Các nội dung cụ thể khác theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.457.431
Truy câp hiện tại 286