Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Điều hành Cải cách hành chính huyện tại cuộc họp Quý III, năm 2019
Ngày cập nhật 05/09/2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ban Điều hành Cải cách hành chính huyện đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III năm 2019, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Điều hành cải cách hành chính huyện chủ trì.

 

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ban Điều hành Cải cách hành chính huyện đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III năm 2019, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Điều hành cải cách hành chính huyện chủ trì.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Điều hành báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong Quý III, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Điều hành cải cách hành chính huyện kết luận:

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong Quý III năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm và các nhiệm vụ đột xuất liên quan đến công tác cải cách hành chính.

 Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công, hiệu quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hoá công sở và đạo đức công vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, cải thiện và nâng cao mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và tổ chức, công dân.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính Quý III, IV năm 2019, đề nghị các thành viên Ban Điều hành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung

Bám sát và tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/01/2019 về nâng cao chỉ số đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính huyện năm 2019; Thông báo kết luận số 52/TB-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; Thông báo kết luận số 78/TB-BĐHCCHC ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Điều hành công tác cải cách hành chính huyện tại cuộc họp Quý II năm 2019.

2. Đối với công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Các cơ quan, đơn vị căn cứ Phụ lục số 2 tại Quyết định số 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tự chấm điểm đối với lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách và cung cấp các tài liệu kiểm chứng áp dụng chữ ký số kèm theo nhằm xác định mức độ tin cậy của việc tự chấm điểm.

3. Đối với chỉ số chất lượng hoạt động của UBND huyện

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 729/SNV-CCHC ngày 20/6/2019, Phòng Nội vụ tiến hành rà soát, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo nhiệm vụ được phân công, cung cấp tài liệu kiểm chứng và tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Quý III năm 2019 trước ngày 04/10/2019.

Các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng trước ngày 01/10/2019 để Phòng Nội vụ tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả chất lượng hoạt động Quý III năm 2019 của UBND huyện theo quy định.

4. Đối với chỉ số mức độ chính quyền điện tử: Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được giao nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 78/TB-BĐHCCHC ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Điều hành cải cách hành chính huyện. Báo cáo Ban Điều hành (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 12 tháng 9 năm 2019./.

Tập tin đính kèm:
MG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.778.597
Truy câp hiện tại 6.340