Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 15/08/2019

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, UBND huyện A Lưới đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách năm 2019 của các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện A Lưới. Qua công tác kiểm tra, ngày 3/6/2019, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận số 52/TB-UBND về về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. 

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, UBND huyện A Lưới đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách năm 2019 của các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện A Lưới. Qua công tác kiểm tra, ngày 3/6/2019, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận số 52/TB-UBND về về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Qua đó, để khắc phục những hạn chế tồn tại và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019,  đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương khẩn trương khắc phục một số tồn tại, hạn chế sau:

1. Chủ tịch UBND nhân các xã: A Đớt, A Roàng, Phú Vinh, Sơn Thuỷ, Hồng Quảng, Hồng Bắc, A Ngo, Bắc Sơn, Hương Nguyên, Hồng Kim và thị trấn A Lưới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương; trong đó, cần tập trung chỉ đạo, giải quyết khắc phục một số nội dung sau:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Điều 17, Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Đồng thời, phải số hoá và cập nhật thông tin đầy đủ trên phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung theo quy định đối với các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

b) Triển khai sử dụng chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tăng cường sử dụng mail công vụ để trao đổi, giải quyết công việc chuyên môn; đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp xã đều sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc; 100% văn bản không mật được ký số và trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

c) Vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử của địa phương để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

d) Tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai xây dựng, áp dụng, công bố, quy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Khẩn trương kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; quy định chức năng, nhiệm vụ và nội quy, quy chế làm việc của Bộ phận một cửa theo quy định tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

 Đồng thời, niêm yết công khai ở vị trí thuận tiện để tổ chức, công dân có thể giám sát và theo dõi, đánh giá. Trong đó, cần lưu ý về thời gian làm việc, quy định và công khai rõ thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận.

2. Để đảm bảo việc sử dụng các phần mềm chung được thông suốt, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích hợp thông tin tình trạng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương được đảm bảo, đề nghị chủ tịch UBND xã A Roàng khẩn trương liên hệ với đơn vị cung ứng dịch vụ để lắp đặt và kết nối mạng CPNET.

3. Các xã: Phú Vinh, Bắc Sơn, Hương Nguyên, Hồng Kim khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch để cải tạo, nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo theo Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND cấp xã và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính (Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay bố trí chưa khoa học và còn nhếch nhác).

4. Các xã: A Roàng, Phú Vinh, Sơn Thuỷ, Hồng Quảng, Bắc Sơn, Hương Nguyên, Hồng Kim khẩn trương đầu tư và bố trí hệ thống bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội quy, quy chế là việc, biển tiên của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại vị trí thuận lợi để người dân có thể tiếp cận, tra cứu và giám sát.

5. Thường xuyên triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Tiếp tục chấn chỉnh, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính để tạo chuyển biến về hiệu quả, uy tín và chất lượng phục vụ tổ chức, công dân của chính quyền; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với việc thực hiện giám sát và công bố, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

6. Thực hiện nghiêm túc việc khảo sát và công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND huyện.

Kết qủa khắc phục những tồn tại, hạn chế báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.

MG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.929.546
Truy câp hiện tại 4.924