Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Điều hành cải cách hành chính huyện tại kỳ họp Quý II, năm 2019
Ngày cập nhật 15/08/2019

Ngày 06 tháng 8 năm 2019, Ban Điều hành cải cách hành chính huyện đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II năm 2019, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Điều hành cải cách hành chính huyện, chủ trì. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong Quý II năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Điều hành cải cách hành chính huyện, kết luận:

 

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã đã được cải thiện và nâng cao, mức độ hài lòng của người dân ngày càng cao; đặc biệt, kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của UBND huyện trong Quý II năm 2019 đã có những cải thiện tích cực so với Quý I năm 2019; bên cạnh đó, cũng còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách trong những tháng còn lại của năm 2019, như: Một số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực hiện còn chậm, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn tương đối cao, nhưng vẫn còn một số TTHC còn trễ hẹn, việc theo dõi tổng hợp tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính chưa được thường xuyên; Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã đã được đầu tư trang thiết bị điện tử hiện đại nhưng chất lượng, hiệu quả chưa thật sự cao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 06 tháng đầu năm; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của năm 2019, yêu cầu thành viên Ban Điều hành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Điều hành cải cách hành chính huyện triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai thực hiện việc đánh giá chất lượng hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời, chỉ đạo Tổ chuyên việc giúp việc thẩm định, tổng hợp kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo Ban Điều hành xem xét, đánh giá để trình Chủ tịch UBND huyện thông báo kết qua theo quy định.

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị và các địa phương gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lương hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương 06 tháng đầu năm 2019 gửi về Ban Điều hành công tác cải cách hành chính huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10 tháng 8 năm 2019 theo Công văn số 10/PNV-CCHC ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Phòng Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019 để tổng hợp, đánh giá theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm; trong đó, cần nhấn mạnh, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp cụ thể, quyết liệt để triển khai trong những tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính năm 2019.

- Báo cáo cụ thể kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm: 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 4.1; 5.1 - 5.12; 8.12; 8.13; đồng thời, tổng hợp chung kết quả, tiến độ triển khai nhiệm vụ được phân công của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ban Điều hành.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát chương trình kế hoạch công tác năm của UBND huyện, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch và nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian quy định (trong 06 đầu năm có 08 nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn).

Chủ trì, phối hợp với Nội vụ báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tham mưu triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 7.2; 8.1 – 8.11; đồng thời, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin báo cáo giải trình kết quả đánh giá, xếp loại mức độ chính quyền điện tử của huyện năm 2018, đề xuất phương hướng, giải pháp triển khai trong những tháng còn lại năm 2019.

3. Phòng Văn hoá và Thông tin báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí được giao tham mưu triên khai thực hiện theo Quyết định 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm: 1.4; 7.1; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo giải trình kết quả đánh giá, xếp loại mức độ chính quyền điện tử của huyện năm 2018, xây dựng, đề xuất phương hướng, giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2019 nhằm góp phần nâng cao chỉ số mức độ chính quyền điện tử năm 2019 và điểm số của tiêu chí 7.1.

4. Phòng Tư pháp báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí được giao tham mưu triển khai thực hiện theo Quyết định 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm: 2.1; 2.2; 2.3.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí được giao tham mưu triên khai thực hiện theo Quyết định 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm: 6.1; 6.2; 9.1; 9.2.

6. Thanh tra huyện báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí được giao tham mưu triên khai thực hiện theo Quyết định 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm: 4.2; 4.3.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo Ban Điều hành (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 16 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp theo quy định (Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể được phân công tham mưu kèm theo tài liệu kiểm chứng).

MG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.929.536
Truy câp hiện tại 4.919