Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (Từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2019)
Ngày cập nhật 17/06/2019

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhận được Thông báo số 19/TB-VPUB ngày 31/5/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông báo nội dung và lịch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019 tại huyện A Lưới và các đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ ngày 01/01 đến 31/5/2019 trên địa bàn huyện với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo điều hành

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác kiểm soát thủ tục năm 2019: Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 29/12/2018 việc việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt, triển khai và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành:

- Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

- Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019;

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2019 về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2019.

Ủy ban nhân dân huyện đã Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm 24 người. Trong đó, cấp huyện 03 người: Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng và 01 chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; cấp xã 01 đơn vị bố trí 01 công chức Văn phòng - Thống kê; đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung, thay thế đối với các trường hợp có biến động về nhân sự. Bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Về tham gia ý kiến đối với quy định về TTHC trong văn bản QPPL

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện việc tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có quy định về TTHC.

3. Về thực hiện việc công khai thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn; Trung tâm Hành chính công huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố, chuẩn hóa đều được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Việc công khai thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được công khai ngay khi Quyết định công bố có hiệu lực thi hành. Việc công khai thủ tục hành chính bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ theo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Hình thức công khai được các đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: Niêm yết bản giấy trên bảng gắn tường, bảng di động và hình thức điện tử như kiost tra cứu thông tin được trang bị cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc đúng quy trình; đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo danh mục công bố được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng lên, đa số hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hẹn, hạn chế tình trạng trễ hẹn hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao, tạo niềm tin đối với nhân dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

Kết quả giải quyết TTHC tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã: (Theo phụ lục đính kèm).

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Thực hiện Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đồng thời, công khai trên Trang thông tin điện tử huyện và bố trí công chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

Từ ngày 01/01 đến 31/5/2019, tại trụ sở tiếp công dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận, xử lý 02 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai; đã giải quyết và trả lời công dân 02 kiến nghị.

Tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã bố trí hòm thư góp ý và thực hiện việc lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân khi đến thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn.

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế và căn cứ nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, kèm theo danh mục thủ tục hành chính rà soát cụ thể, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện, thời gian báo cáo theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch lựa chọn các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, được thực hiện nhiều trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cá nhân, tổ chức đơn vị, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện để rà soát, đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện đơn giản hóa TTHC, chú trọng lĩnh vực lao động thương binh và xã hội, đất đai, xây dựng...

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Nhằm tăng cường công tác truyền thông về kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến kiểm soát TTHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương mình.

Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng phóng sự phát trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; đăng tải các tin bài liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của địa phương; thông qua các hội nghị giao ban, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC hoặc lồng ghép thông tin thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

8. Về công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC

Nhằm đánh giá kịp thời, toàn diện tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn; qua đó, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, thực hiện không đúng với chỉ đạo, quy định về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện kiểm soát TTHC, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2019 về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2019; Thông báo số 25/TB-UBND ngày 14/3/2019 về việc thông báo lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2019.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện đã tiến hành kiểm tra tại 11 xã, thị trấn được đầu tư Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại năm 2018 (A Roàng, A Đớt, Hương Nguyên, Phú Vinh, Sơn Thủy, A Ngo, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Kim, Bắc Sơn và thị trấn A Lưới) và 3 phòng chuyên môn cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Tư pháp; Phòng Tài nguyên và Môi trường, điều chỉnh thời gian kiểm tra dự kiến vào tháng 7/2019).

Kết quả kiểm tra tại các đơn vị cấp xã, nhìn chung công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được các địa phương quan tâm, chỉ đạo; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính có những chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra thực tế tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện như: Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa kịp thời, chưa cập nhật đầy đủ các Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của UBND tỉnh, cách thức niêm yết chưa khoa học; chưa thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không thực hiện đầy đủ các loại phiếu; kế hoạch rà soát thủ tục hành chính chưa cụ thể...

9. Về chế độ thông tin, báo cáo

Công tác thông tin, báo cáo về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và các quy định khác.

(Có file đính kèm theo)

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.929.733
Truy câp hiện tại 5.003