Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 11/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện/Sở...
Ngày 05/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1076 /QĐ-UBND về công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an...
Ngày 05/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078 /QĐ-UBND về công bố 33 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 31 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...
Ngày 05/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về công bố 58 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (38 TTHC),...
Ngày 29/4/2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...
Ngày 28/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và 02 danh mục...
Ngày 27/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND Công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết...
Thực hiện Công văn số 4115/UBND-HCC ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong sử dụng...
Ngày 28/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 485/UBND-HCC về việc triển khai một số nội dung liên quan đến quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.436
Truy câp hiện tại 2.668