Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 28/7/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND. Công bố kèm theo Quyết định này 35 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các...
Ngày 28/7/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND. Công bố kèm theo Quyết định này 81 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào...
Ngày 15/7/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung, 05 TTHC bị thay thế và bãi bỏ  trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên...
Ngày 01/7/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh.  
Ngày 01/7/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND.  Công bố kèm theo Quyết định này 07 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông...
Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đảm bảo các tiêu chí chính quyền điện tử cấp huyện theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/08/2018...
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng...
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, UBND huyện A Lưới báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, UBND huyện A Lưới báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.648.911
Truy câp hiện tại 5.720