Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 21/6/2019, UBND huyện đã ban hành báo cáo số 123/BC-UBND về Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019. Cụ thể:
Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhận được Thông báo số 19/TB-VPUB ngày 31/5/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông báo nội dung và lịch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và...
Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố...
Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6...
Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND...
Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1185/QD-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp...
Ngày 17/5/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 99/BC-UBND của về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại 14 đơn vị (03 phòng chuyên môn cấp huyện, gồm: Phòng Tài nguyên và Môi...
Ngày 08 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.204.724
Truy câp hiện tại 216