Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày cập nhật 08/04/2016

Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2505/QĐ-UBND về việc áp dụng Bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện A Lưới.

Theo đó, ban hành Bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND huyện A Lưới (có phụ lục kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Phạm Tài Tuấn
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.909.046
Truy câp hiện tại 9.385