Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống ISO 9001:2015
Quyết định Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND huyện A Lưới phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân huyện A Lưới về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước huyện A Lưới
Công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện A Lưới
Căn cứ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 về quy định xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành...
BÁO CÁO: Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng...
QUYẾT ĐỊNH: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện A Lưới
QUYẾT ĐỊNH: Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện A Lưới
Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại UBND huyện A Lưới
KẾ HOẠCH: Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới năm 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.708
Truy câp hiện tại 10.840